FHF rundskriv 25-2016: Viktig å verve nye medlemmer – argumenter for å bli medlem

Det er avgjørende at vi som jobber i folkehøgskolen som lærere, skoleledere og praktisk personale støtter opp om det viktige ideologiske, skolepolitiske, pedagogiske og fagpolitiske arbeidet i skoleslaget ved å være medlem i Folkehøgskoleforbundet. For dette arbeidet gjør seg ikke av seg selv. Som tillitsvalgt og medlem utgjør du en viktig del av selve fundamentet i folkehøgskolen.

 

Til       

Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet
Personalråd

Kopi til: Rektor

 

Vår ref.: 46/16/A 1.08

Oslo, 13.09.2016

 

 

FHF-rundskriv 25/2016


Viktig å verve nye medlemmer – argumenter for å bli medlem


Det er avgjørende at vi som jobber i folkehøgskolen som lærere, skoleledere og praktisk personale støtter opp om det viktige ideologiske, skolepolitiske, pedagogiske og fagpolitiske arbeidet i skoleslaget ved å være medlem i Folkehøgskoleforbundet. For dette arbeidet gjør seg ikke av seg selv. Som tillitsvalgt og medlem utgjør du en viktig del av selve fundamentet i folkehøgskolen.

 

For mange er viktigste argument for å være medlem i Folkehøgskoleforbundet (FHF) at vi er eneste organisasjon som arbeider for og med frilynt folkehøgskoles idégrunnlag.

 

Like viktig er det at FHF forhandler lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i folkehøgskolen. Forhandlingene gjennomføres enten direkte eller gjennom samarbeidsavtalen med Utdanningsforbundet/UNIO. I 2006 ble folkehøgskolene overført fra statlig til privat og kommunalt område. Folkehøgskolene er medlemmer i henholdsvis VIRKE og i KS (de fylkeseide og kommunalt eide folkehøgskolene). Den norske modellen bygger på at ansatte er organisert og at arbeidsgiver har en tillitsvalgt å forholde seg. Derfor er det avgjørende at nye (og allerede) ansatte, uansett stilling, støtter opp om FHF ved å være medlem.

Dette gjelder også rektor, selv om han/hun i noen tilfeller opptrer som arbeidsgiver. Gjennom medlemskap i FHF støtter rektor opp om og kan påvirke, både det idémessige og det viktige skolepolitiske arbeidet inn mot myndighetene. Rektor er dessuten også arbeidstaker overfor styret og vil ha nytte av FHF og det fellesskapet rektorkollegiet utgjør, blant annet gjennom rektorutvalget.

 

En tredje viktig grunn er at FHF arbeider for skoleslagets rammevilkår overfor myndighetene. Gjennom samarbeidet i Folkehøgskolerådet sikrer FHF folkehøgskolen som skoleslag og arbeidsplass så gode rammevilkår som mulig, både mht. lov og forskrift og ikke minst tilstrekkelig tilskudd over statsbudsjettet, både til skolene og til studiefinansieringen samt felles utviklingsprosjekter.

 

For det fjerde står FHF for det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole. Eksempler på disse er bærekraft og aksjonsforskning, livsmestring, selvevaluering og kjerne og identitet i frilynt folkehøgskole. FHF inviterer også til faglige kurs, kurs for nye, kurs for styremedlemmer og en rekke andre kurs, prosjekter og arrangementer gjennom året for både lærere, praktisk personale og rektorer/assisterende rektorer. I tillegg utgir vi sangboka og andre bøker og skrifter for folkehøgskolen.

 

Medlemmer i FHF mottar bladet ‘Folkehøgskolen’, som vi ved redaktøren de seneste årene har utviklet til et kvalitetsblad mange misunner oss. ‘Folkehøgskolen’ kommer ut med fem nr. i året. I tillegg får medlemmer elektronisk ‘Medlemsnytt’ direkte i sin epost-kasse/mobil flere ganger i året.

 

Andre medlemsfordeler i FHF

Pedagogisk personale er ved medlemskap i FHF samtidig medlem av Utdanningsforbundet uten ekstra kostnad, og nyter alle de medlemsfordeler dette innebærer. Praktisk personale som er medlem i FHF har også tilgang til samtlige medlemsfordeler i Utdanningsforbundet. Disse er

–          Forhandlingsbistand (fra FHF, evt. fra Utdanningsforbundet i spesielle saker)

–          Bistand til konfliktløsning på arbeidsplassen (fra FHF, evt. fra Utdanningsforbundet i spesielle saker)

–          Støtter solidaritetsarbeidet gjennom FHFs solidaritetsfond samt midler til forskning om folkehøgskole

–          Grunnforsikring

–          Forsikring gjennom Tryg Forsikring

–          Unique-konto – en spare- og kredittkonto med høy innskuddsrente

–          Esso bensinkort

–          Mobilavtale med NetCom

–          Avtale med AVIS bilutleie

–          Bladet Utdanning

–          Innmeldingspakke/-gave

 

Medlemskontingenten er 1,40 % av lønn + 0,05 % til solidaritetsfondet vårt, som deler ut midler hvert år til solidaritetsprosjekter tilknyttet folkehøgskolene. Medlemskontingenten er fradragsberettiget (inntil en gitt grense gitt av skattemyndigheten hvert år).

Med andre ord, det er mange avgjørende argumenter for å være medlem i FHF (også for de som i dag er i Utdanningsforbundet, som ikke mister sitt medlemskap og fordeler her, men samtidig vil støtte FHF i vårt viktige arbeid for skoleslaget og ansatte.) Det er derfor viktig at nye og allerede ansatte i alle avdelinger får informasjon og tilbud om å melde seg inn i FHF.  

 

Vi gir ut brosjyrene «Velkommen i folkehøgskolen» til nye lærere, praktisk personale og rektor. I disse og i vervebrosjyren Bli medlem! kan både du og aktuelle nye medlemmer lese mer om FHF og medlems-fordelene. Vi håper du distribuerer linkene/brosjyrene og ber deg som tillitsvalgt å ha frimodighet til å kontakte de av dine kolleger som ennå ikke er medlem i FHF om dette.

 

Har du behov for flere vervebrosjyrer tar du en telefon til oss (tlf 22 47 43 00), evt. epost til Marianne på marianne@folkehogskole.no .  Brosjyrene over, samt Idé og prinsipprogram, vedtektene og mye mer finner du og alle andre på www.folkehøgskoleforbundet.no hvor du også kan følge med på våre løpende aktiviteter.

 

Som en liten påskjønnelse mottar du en fritt valgt bok til en verdi av inntil kr 300,-, dersom du verver en eller to nye medlemmer. Verver du tre eller flere sender vi deg tre bøker etter eget valg for inntil en verdi
av kr. 800,-. Nye medlemmer vil motta boken Frilynt folkehøgskole 1864 – 2001 av Olav Akerlie.

 

Lykke til med dette viktige vervearbeidet, som vil styrke/sikre Folkehøgskoleforbundet til å drive vårt felles viktige arbeid til beste for folkehøgskolene og oss alle som arbeider i skoleslaget.


Med beste hilsen

Øyvind Brandt                    Knut Simble
leder                                  generalsekretær

Vedlegg (brev):      Vervebrosjyren Bli medlem!

Kalender