FHF rundskriv 26-2016: Bli medlem i Folkehøgskoleforbundet

Det er avgjørende at vi som jobber i folkehøgskolen som lærere, skoleledere og praktisk personale støtter opp om det viktige ideologiske, skolepolitiske, pedagogiske og fagpolitiske arbeidet i skoleslaget ved å være medlem i Folkehøgskoleforbundet. For dette arbeidet gjør seg ikke av seg selv. Som medlem utgjør du en viktig del av selve fundamentet i folkehøgskolen.

 

Til       
Deltakere på kurs for nye 2016
Skiringssal folkehøyskole august 2016

Vår ref.: 47/16/A 1.08
Oslo, 13.09.2016

 

FHF-rundskriv 26/2016


Bli medlem i Folkehøgskoleforbundet

 

Takk for sist på kurs for nye i folkehøgskolen på Skiringssal i august. Håper du har hatt en interessant start på skoleåret.

Det er avgjørende at vi som jobber i folkehøgskolen som lærere, skoleledere og praktisk personale støtter opp om det viktige ideologiske, skolepolitiske, pedagogiske og fagpolitiske arbeidet i skoleslaget ved å være medlem i Folkehøgskoleforbundet. For dette arbeidet gjør seg ikke av seg selv. Som medlem utgjør du en viktig del av selve fundamentet i folkehøgskolen.

 

For mange er viktigste argument for å være medlem i Folkehøgskoleforbundet (FHF) at vi er eneste organisasjon som arbeider for og med frilynt folkehøgskoles idégrunnlag.

 

Like viktig er det at FHF forhandler lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i folkehøgskolen. Forhandlingene gjennomføres enten direkte eller gjennom samarbeidsavtalen med Utdanningsforbundet/UNIO. I 2006 ble folkehøgskolene overført fra statlig til privat og kommunalt område. Folkehøgskolene er medlemmer i henholdsvis VIRKE og i KS (de fylkeseide og kommunalt eide folkehøgskolene). Den norske modellen bygger på at ansatte er organisert og at arbeidsgiver har en tillitsvalgt å forholde seg. Derfor er det avgjørende at nye (og allerede) ansatte, uansett stilling, støtter opp om FHF ved å være medlem.

Dette gjelder også rektor, selv om han/hun i noen tilfeller opptrer som arbeidsgiver. Gjennom medlemskap i FHF støtter rektor opp om og kan påvirke, både det idémessige og det viktige skolepolitiske arbeidet inn mot myndighetene. Rektor er dessuten også arbeidstaker overfor styret og vil ha nytte av FHF og det fellesskapet rektorkollegiet utgjør, blant annet gjennom rektorutvalget.

 

En tredje viktig grunn er at FHF arbeider for skoleslagets rammevilkår overfor myndighetene. Gjennom samarbeidet i Folkehøgskolerådet sikrer FHF folkehøgskolen som skoleslag og arbeidsplass så gode rammevilkår som mulig, både mht. lov og forskrift og ikke minst tilstrekkelig tilskudd over statsbudsjettet, både til skolene og til studiefinansieringen samt felles utviklingsprosjekter.

 

For det fjerde står FHF for det felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole. Eksempler på disse er bærekraft og aksjonsforskning, livsmestring, selvevaluering og kjerne og identitet i frilynt folkehøgskole. FHF inviterer også til faglige kurs, kurs for nye, kurs for styremedlemmer og en rekke andre kurs, prosjekter og arrangementer gjennom året for både lærere, praktisk personale og rektorer/assisterende rektorer. I tillegg utgir vi sangboka og andre bøker og skrifter for folkehøgskolen.

 

Medlemmer i FHF mottar bladet ‘Folkehøgskolen’, som vi ved redaktøren de seneste årene har utviklet til et kvalitetsblad mange misunner oss. ‘Folkehøgskolen’ kommer ut med fem nr. i året. I tillegg får medlemmer elektronisk ‘Medlemsnytt’ direkte i sin epost-kasse/mobil flere ganger i året.

 

Andre medlemsfordeler i FHF

Pedagogisk personale er ved medlemskap i FHF samtidig medlem av Utdanningsforbundet uten ekstra kostnad, og nyter alle de medlemsfordeler dette innebærer. Praktisk personale som er medlem i FHF har også tilgang til samtlige medlemsfordeler i Utdanningsforbundet. Disse er

–          Forhandlingsbistand (fra FHF, evt. fra Utdanningsforbundet i spesielle saker)

–          Bistand til konfliktløsning på arbeidsplassen (fra FHF, evt. fra Utdanningsforbundet i spesielle saker)

–          Støtter solidaritetsarbeidet gjennom FHFs solidaritetsfond samt midler til forskning om folkehøgskole

–          Grunnforsikring

–          Forsikring gjennom Tryg Forsikring

–          Unique-konto – en spare- og kredittkonto med høy innskuddsrente

–          Esso bensinkort

–          Mobilavtale med NetCom

–          Avtale med AVIS bilutleie

–          Bladet Utdanning

–          Innmeldingspakke/-gave

 

Medlemskontingenten er 1,40 % av lønn + 0,05 % til solidaritetsfondet vårt, som deler ut midler hvert år til solidaritetsprosjekter tilknyttet folkehøgskolene. Medlemskontingenten er fradragsberettiget (inntil en gitt grense gitt av skattemyndigheten hvert år).

 

Med andre ord, det er mange avgjørende argumenter for å være medlem i FHF (også for deg som eventuelt er i Utdanningsforbundet, da du ikke mister ditt medlemskap og fordeler her, men samtidig vil støtte FHF i vårt viktige arbeid for skoleslaget og ansatte.)

 

Du mottok brosjyrene «Velkommen i folkehøgskolen» til nye lærere, praktisk personale og rektor på kurset i Sandefjord. I disse og i vervebrosjyren Bli medlem! kan både du lese mer om FHF og medlemsfordelene.

Brosjyrene over, samt Idé og prinsipprogram, vedtektene og mye mer finner du og alle andre på www.folkehøgskoleforbundet.no hvor du også kan følge med på våre løpende aktiviteter.

Nye medlemmer vil blant annet motta boken Frilynt folkehøgskole 1864 – 2001 av Olav Akerlie.

 

Velkommen som medlem! Vi er ikke flere enn at ditt medlemskap betyr mye og vil styrke/sikre Folkehøgskoleforbundet i vårt felles viktige arbeid til beste for folkehøgskolene og oss alle som arbeider i skoleslaget.


Med beste hilsen

Øyvind Brandt                             Knut Simble
leder                                           generalsekretær

Kalender