FHF rundskriv 32-2016: Høring i lokallaget: Justering av delegatsmodellen for landsmøtet

Landsmøtet i 2013 (Agder folkehøgskole) vedtok å innføre en delegatsmodell for stemme-representasjon i landsmøtene i et forsøk på å stimulere deltakelse i landsmøtene. Sammen med en flytting av landsmøtet til starten av juni og reduksjon av møtedager fra fire til tre, ble landsmøtet i 2015 på Voss ‘fulltegnet’. Styret ser imidlertid at delegatsmodellen har den svakheten at dersom alle lokallag tar ut det de etter vedtektene har krav på, vil økonomien i forbundet være fatalt truet. Selv om erfaringen så lang tilsier at dette ikke vil skje, mener styret likevel at dette representerer en for stor risiko, og at det derfor er behov for å innføre en økonomisk sikring i vedtektenes § 8.2 om delegatsmodellen.   

 

Til           Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet
               
ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 57/16/A 1.08
Oslo, 03.11.2016

 

 

FHF-rundskriv 32/2016

Til høring i lokallagene:
Forslag om justering av delegatsmodellen til landsmøter

Landsmøtet i 2013 (Agder folkehøgskole) vedtok å innføre en delegatsmodell for stemme-representasjon i landsmøtene i et forsøk på å stimulere deltakelse i landsmøtene. Vedtaket innebærer at hvert lokallag kan sende et antall delegater med stemmerett ut fra antall medlemmer i lokallaget, med reise og opphold betalt fra forbundet. Alle andre medlemmer i Folkehøgskoleforbundet kan likevel møte på landsmøtet med tale- og forslagsrett. Sammen med en flytting av landsmøtet til starten av juni og reduksjon av møtedager fra fire til tre, ble landsmøtet i 2015 på Voss ‘fulltegnet’.

Styret ser imidlertid at delegatsmodellen har den svakheten at dersom alle lokallag tar ut det de etter vedtektene har krav på, vil økonomien i forbundet være fatalt truet. Forbundet kan velge å ta sjansen på at dette ikke vil skje. Selv om erfaringen så lang tilsier at dette ikke vil skje, mener styret likevel at dette representerer en for stor risiko, og at det derfor er behov for å innføre en økonomisk sikring i vedtektenes § 8.2 om delegatsmodellen.   

Drøft forslaget i lokallagsmøte

Vi ber om at det innkalles til lokallagsmøte for drøfting av styrets forslag til endring i § 8.2 i vedtektene til Folkehøgskoleforbundet (se her under), og sende en uttalelse fra lokallaget til styret om lokallaget støtter forslaget eller har andre forslag.

Forslag til justert delegatsmodell baserer seg på et tak på 60 delegater. I tillegg kommer representanter til utvalgene i den grad de ikke er delegater, samt gjester og foredragsholdere mv., som forbundet også svarer for økonomisk. Dermed er landsmøtet oppe i en størrelse som forbundet kan håndtere økonomisk og som de fleste skoler kan huse.

Rekruteringen av de 60 delegatene må skje etter et rettferdig og objektivt sett med regler, som blant annet så langt det er mulig sikrer størst mulig bredde og rettferdighet, for eksempel med hensyn til størrelse på lokallag. Herunder presenteres først dagens/gjeldende vedtekt § 8.2, etterfulgt av styrets forslag til justert § 8.2:

 

Dagens/gjeldene vedtekter § 8.2:

8.2          Landsmøtet er sett saman av valte delegatar valt av lokallaga etter følgjande fordeling:
1 – 4 medlemmer:         inntil 2 representanter

5 – 8 medlemmer:         3 representanter
9 – 16 medlemmer:       4 representanter
17 og fleire medlemmer: 5 representanter
og forbundsstyret med vararepresentantar. 
Desse har krav på reisetilskott.

 

Styrets forslag til ny §8.2:

8.2          Landsmøtet er sett saman av delegatar vald av lokallaga og forbundsstyret med vararepresentantar, til saman maksimalt 60 delegatar etter følgjande ordning:                 

 • Kvart lokallag melder på representantar i prioritert rekkefølge innan frist satt av styret.
 • Desse har krav på full dekning av reise- og opphaldsutgifter etter ramlegaste alternativ:

  • Første innstilte frå alle lokallaga
  • Styret med vararepresentantar
  • Dernest andre innstilte frå lokallaga, etter fallande medlemstal til det maksimalt er 60 delegater med rett til reisetilskott.
  • Dersom det framleis er ledige plasser vil tredje innstilte frå lokallaga etter fallande medlemstal ha rett til reisetilskott og så frametter til det er maksimalt 60 delegater med rett til reisetilskott.
 • Resultatet meldes lokallaga utan opphald.        

 

Forslaget forsøker å ta hensyn til behov for en økonomisk sikring og demokratisk representasjon.

 

Endelig forslag til evt. endring av § 8.2 vil styret fremme for landsmøtet på Elverum folkehøgskole 30. mai-1. juni 2017. Evt. endringer vil gjelde for landsmøtet 2019 og senere.

 

Her finner du gjeldende vedtekter for Folkehøgskoleforbundet i sin helhet.


Tilbakemelding sendes Øyvind Brandt på
ob@folkehogskole.no senest 12. desember d.å.

 

Vi benytter samtidig anledningen til å minne om oppfordringen til de lokallag som ikke har valgt et styre, om å velge et styre bestående av lokallagsleder, nestleder og kasserer/sekretær. Der det er medlemmer til det viser det seg svært betydningsfullt at en av representantene i styret er fra praktisk personale.

Ha en fin dag.

 


Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                  Knut Simble
leder                                generalsekretær

Kalender