FHF rundskriv 33-2016: Høring i lokallaget: Justering av valgordninger for landsmøtet

I høringsrunde i våres om forslag til endring i prosedyre for personvalg på landsmøter kom det inn forslag til mer omfattende endringer i valgordninger i forbundet og landsmøtet. Styret har drøftet forslagene og har på bakgrunn av disse utformet mer omfattende forslag til endringer i valgordninger og –rutiner knyttet til landsmøtene. Justert forslag til endringer berører både vedtekter, retningslinjer for valgnemnda og retningslinjer for gjennomføring av valg på landsmøtet (j.fr. vedlegg).

 

Til           Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet
               
ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 58/16/A 1.08
Oslo, 03.11.2016

 

 

FHF-rundskriv 33/2016


Til høring i lokallagene:
Forslag om justering av valgordninger til landsmøter

I høringsrunde i våres om forslag til endring i prosedyre for personvalg på landsmøter kom det inn forslag til mer omfattende endringer i valgordninger i forbundet og landsmøtet. Styret har drøftet forslagene og har på bakgrunn av disse utformet mer omfattende forslag til endringer i valgordninger og –rutiner knyttet til landsmøtene. Justert forslag til endringer berører både vedtekter, retningslinjer for valgnemnda og retningslinjer for gjennomføring av valg på landsmøtet (j.fr. vedlegg).    

Drøft forslaget i lokallagsmøte

Vi ber om at det innkalles til lokallagsmøte for drøfting av styrets forslag til endring i valgordninger og
-rutiner knyttet til landsmøtene.

Oppsummert innebærer forslagene at oppnevning av medlemmer til lærerutvalget, utvalget for praktisk personale og skoleutviklingsutvalget også legges til landsmøtet etter innstilling fra valgnemnda. Alle tillitsverv velges for to år om gangen. Det innføres et prinsipp om normal-begrensning i virketid i ulike tillitsverv. Det presiseres at det på forhånd avklares med kandidater til tillitsverv at de evt. også stiller til kandidat til varaplass, samt at eventuelle benkeforslag også på forhånd er avklart med eventuelle kandidat. Videre bør man ikke ha mer enn ett valgt tillitsverv av gangen, med unntak av de verv som følger av aktuelle tillitsvalgtposisjon. Andre forslag til selve gjennomføringen av personvalg er ikke endret fra sist høring, da de fikk unison tilslutning i svarene som kom inn, men reflekteres i forslagene som følger under.  

Forslag om å innføre et nytt prinsipp om maksimal virketid som tillitsvalgt i styre og utvalg og endrede valgprosedyrer kan helt eller delvis legges inn i vedtektene og eller i retningslinjer for valgnemnda og retningslinjer for gjennomføring av valg på landsmøtet. Hovedhensikten er å forankre flere tillitsvalg i landsmøtet og sikre at flere kan velges som tillitsvalgte, samt enklere, forutsigbare og håndterbare retningslinjer for valg på landsmøte.

Vedtekter bør være grunnleggende, kortfattede og ha ambisjoner om lang levetid. Samtidig er vedtekter forpliktende og bør derfor ikke bli så rigide at de kan stå i fare for å bli dysfunksjonelle i visse situasjoner for en organisasjon av vår størrelse. Retningslinjer kan lettere fravikes og derfor virke mer smidige i spesielle situasjoner.

 

Forslag

Det vises til de tre vedleggene. Det foreslås å forankre utvalgene i landsmøtevedtak og i justerte retningslinjer for valgnemnda, som grunnlag for at landsmøtet velger medlemmer i disse, samt endringer i retningslinjer for valgnemnda for å innføre prinsipp om normal maksimal virketid for sentrale tillitsverv mv., samt klarere, forutsigbare og enklere retningslinjer for gjennomføring av valg på landsmøtet.

I forslaget er prinsippet om maksimal virketid foreslått innført i retningslinjer for valgnemnda fremfor i vedtektene, og med formuleringen ‘skal normalt’ fremfor å kun benytte ‘skal’. Begrunnelsen fra styret er at dette er et nytt prinsipp som i tilfelle innføres. Styret mener at landsmøtevedtatte retningslinjer for valgnemnda gir tilstrekkelig signal og mandat til valgnemnda å arbeide ut fra, samtidig som det er åpning for et visst handlingsrom dersom det er nødvendig.  

Styret fremmer også forslag om at det i retningslinjer for valgnemnda føyes til at alle kandidater skal være forespurt og akseptere nominasjon, samt normalt skal være til stede på landsmøtet. Det er styrets vurdering at det ikke er nødvendig å endre vedtektene for å endre rutinene for valg.

Det vises til de vedlagte endringsforslagene i både vedtekter, retningslinjer for valgnemnda og retningslinjer for gjennomføring av valg på landsmøtet, da disse bygger på hverandre.

Endelig forslag til evt. endring av valgordninger og –rutiner vil styret fremme for landsmøtet på Elverum folkehøgskole 30. mai-1. juni 2017.

Her finner du gjeldende vedtekter for Folkehøgskoleforbundet i sin helhet.


Tilbakemelding sendes Øyvind Brandt på
ob@folkehogskole.no senest 12. desember d.å.

 

Vi benytter samtidig anledningen til å minne om oppfordringen til de lokallag som ikke har valgt et styre, om å velge et styre bestående av lokallagsleder, nestleder og kasserer/sekretær. Der det er medlemmer til det viser det seg svært betydningsfullt at en av representantene i styret er fra praktisk personale.

Ha en fin dag.

 


Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                       Knut Simble
leder                                     generalsekretær

 

Vedlegg: Forslag til endringer av vedtektene § 10.3 (og § 10.4.)
                Forslag til nye retningslinjer for valgnemnda
                Forslag til nye retningslinjer for gjennomføring av valg på landsmøtet

Kalender