FHF rundskriv 34-2016: Utlysing av midler fra Solidaritetsfondet

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag. Styret har ikke gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning (j.fr. pkt. 6 i vedtektene for fondet).

 

 

Vær snill å kopiere til:

–          tillitsvalte i FHF

–          rektor

 

 

Vår ref.: 59/16/ A6.04.9
Oslo, 14.11.2016
                                                                                                                                                            

FHF-rundskriv 34/2016

 

 

Utlysing av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

 

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet – til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag. Styret har ikke gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning (j.fr. pkt. 6 i vedtektene for fondet).

 

Det vil i år deles ut inntil NOK 120.000 fra fondet totalt.

 

Søknadsfrist 12. desember 2016.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                      Knut Simble
leder                                    generalsekretær

 

 

 

 

Utlysing av midlar frå Solidaritetsfondet

Med dette lyses det ut NOK 120.000,- frå Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet.

 

Vedtekter for Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet 

(Pr 3.6.2015)

 

1. Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet er bygd opp av midlar frå eit ekstra påslag på medlemskontingenten med 0,05% etter eit landsmøtevedtak i 1999

 

2. Midlane frå fondet skal nyttast til å støtte internasjonale solidaritetstiltak.

 

3. Prosjekt der folkehøgskolar er, eller vil bli direkte engasjert, skal prioriterast.  Ved vurderinga bør det også leggjast vekt på om prosjektet omfattar engasjement frå fleire skolar.

 

4. Styret i Folkehøgskoleforbundet er styre for fondet.

 

5. Søknad om midlar skal innehalde

– Presentasjon av prosjektet

– Opplysningar om korleis midlane er tenkte brukt

– Opplysning om kven som er ansvarleg for at midlane blir nytta etter føresetnadene

 

6. Styret kan gi utfyllande prioriteringar av midlar frå fondet.

 

7. Etter at midlane er nytta skal rapport og dokumentasjon om bruken, og med undertekning av rektor, sendast Folkehøgskoleforbundet innan mars påfølgande år. Ved manglande eller mangelfull rapportering kan midlane krevjast betalt tilbake til fondet.

 

8. Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet kan endre desse vedtektene.

 

Søknadsfrist: Kunngjørast i rundskriv frå Folkehøgskoleforbundet kvart år.

 


Søknad for solidaritetsmidlar 2017 sendes til Folkehøgskoleforbundet: fhf@folkehogskole.no innan 12. desember 2016.

Kunngjering av tildeling vil skje medio februar2017. 

Kalender