FHF rundskriv 4-2016 Høring om forbundsstyrets støtrrelse og sammensetning

Landsmøtet 2015 vedtok i sak 8-15 å ta ut distriktsnivået som obligatorisk og formelt ledd i organisasjonen. Samtidig ba landsmøtet styret legge fram en vurdering av, og eventuelle forslag til endringer i styrets størrelse og sammensetning på landsmøtet 2017.

 

Til            

Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet
ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 12/16/A 1.08
Oslo, 15.02.2016

 

FHF-rundskriv 4/2015


Høring om forbundsstyrets størrelse og sammensetning


Landsmøtet 2015 vedtok i sak 8-15 å ta ut distriktsnivået som obligatorisk og formelt ledd i organisasjonen. I vedtaket på landsmøtet ble tatt med (del a, 3. ledd):


Styret legger på neste landsmøte (2017) fram en vurdering av, og eventuelle forslag til endringer i styrets størrelse og sammensetning.

 

Bakgrunnen for vedtaket er delvis å foreta en vurdering av om gjeldende størrelse og sammensetning av forbundsstyret er optimalt for organisasjonen etter at distriktsleddet er fjernet.

 

Ulike modeller for forbundsstyrets sammensetning kan ta hensyn til eller sikre en viss størrelse, geografisk representasjon, ulike yrkesgrupper og evt. andre forhold. Styret kan også velges på andre måter enn ved gjeldende ordning (kandidater fra utvalgene, for eksempel). Endring i størrelse og sammensetning kan medføre økonomiske konsekvenser.

 

Styret har drøftet saken i flere styremøter og ønsker lokallagenes vurdering av foreløpig forslag vedrørende styrets størrelse og sammensetning:

 

Forslag: Endring i rutiner men kanskje ikke i vedtektene

 

Motivasjonen for å drøfte styrets størrelse og sammensetning har ikke vært å redusere antall medlemmer i styret, som i dag er fem, fordelt på styreleder og fire medlemmer samt tre vararepresentanter. Drøftelsene i styret har derfor konsentrert seg om evt. utvidelse av antall styrerepresentanter og evt. andre valgordninger enn i dag veid opp mot demokratiske fordeler og ulemper og forbundets begrensede størrelse og ressurser.

 

Styret kommer foreløpig til følgende forslag som vi ønsker tilbakemelding på i lokallagene:

 

Etter landsmøtet på Voss i 2015 er det innført en rutine hvor alle tre vararepresentanter inviteres til alle styremøter. Dette er nytt og sikrer for det første at det alltid er fulltallig antall stemmer i styremøtene (fem), hvilket viste seg å være vanskelig i praksis tidligere. Samtidig sikrer det at vararepresentantene er kjent med og engasjert i sakene som til enhver tid er til behandling i styret.

Vararepresentanter har ikke stemmerett i møtene, men tale og forslagsrett. Dermed bidrar denne endringen i rutinen til at erfaringsgrunnlaget i styret er utvidet i forhold til tidligere praksis.

 

Ut over valgnemnda er det de seneste år etablert utvalg for praktisk personale og for lærerne i tillegg til Rektorutvalget med fire representanter i hvert av utvalgene. I tillegg kommer forbundets representasjon (to medlemmer av fire) i Skoleutviklingsutvalget, samt to medlemmer i Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget under Folkehøgskolerådet. I øvrig settes det ned utvalg etter behov.

 

Styret er av den oppfatning at endring i rutinen ved styremøter der alle tre vararepresentanter innkalles til alle styremøter og etablering av utvalgene, bidrar tilstrekkelig til å sikre demokratiet i organisasjonen sett i forhold til forbundets størrelse og økonomi.

 

Dersom det er tilslutning til ovenstående, foreslår styret at vedtektene endres på følgende punkt, fra nå:

§ 10.4     Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Første varamedlem møter

            til vanleg i styret, men utan røysterett.

 

til

§ 10.4     Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Varamedlemmane møter

            til vanleg i styret, men utan røysterett.

 

Valgnemnda skal arbeide ut fra vedtektene, som blant annet krever at det skal være minst to av hvert kjønn i styret. Dessuten heter det i retningslinjene til valgnemnda at:

[..] Valgnemnda skal i sin innstilling av kandidater legge vekt på finne representanter fra de ulike faggruppene i fhs., geografisk tilhørighet, erfaring fra tillitsvalgtarbeid, erfaring fra skoleutvikling, kompetanse innen økonomi-juss-pedagogikk mv.

 

Det er styrets vurdering at dette er tilstrekkelig grunnlag til å sikre en bred representasjon innstilling til medlemmer i styret.

 

I øvrig vises til gjeldende vedtekter: http://folkehogskolene.net/wips/16186115/

 

Vi ber om at det innkalles til lokallagsmøte for uttalelse om ovenstående forslag, og ber om tilbakemelding senest 1. april d.å. Tilbakemelding kan sendes Øyvind Brandt på ob@folkehogskole.no

(Vi viser til flere andre saker fra forbundsstyret til høring i lokallaglaget og med samme høringsfrist. Disse kan derfor med fordel behandles i samme lokallagsmøte.)


Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                Knut Simble
leder                              generalsekretær

Kalender