FHF rundskriv 4-8-2016 Samlefil Saker til høring i lokallagene

Vi ber om at det innkalles til lokallagsmøte for uttalelse om vedlagte forslag i rundskrivene 4,5 og 6, samt svar på rundskrin nr.7 om rekruttering av medlemmer.

 

Til

Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet
ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 16/16/A 1.08
Oslo, 15.02.2016

 

 

FHF-rundskriv 8/2015


Saker til lokallagsmøte

 

I denne sendingen mottar lokallaget fire rundskriv vedlagt dette:

FHF-rundskriv 4/2016: Høring om forbundsstyrets størrelse og sammensetning
FHF-rundskriv 5/2016: Høring: Gjennomgang av felles arrangementer i folkehøgskolen
FHF-rundskriv 6/2016: Forslag til endring av prosedyre for personvalg på landsmøtet
FHF-rundskriv 7/2016: Rekruttering av medlemmer


Drøft forslagene i lokallagsmøte

Vi ber om at det innkalles til lokallagsmøte for uttalelse om vedlagte forslag i rundskrivene 4,5 og 6, samt svar på rundskrin nr.7 om rekruttering av medlemmer.

Vi oppfordrer også til at de lokallag som ikke har valgt et styre, om å velge et styre bestående av lokallagsleder, nestleder og kasserer/sekretær. Der det er medlemmer til det viser det seg svært betydningsfullt om en av representantene i styret er fra praktisk personale.

Tilbakemelding sendes Øyvind Brandt på ob@folkehogskole.no senest 1. april d.å.

 


Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                     Knut Simble
leder                                   generalsekretær

 

Vedlegg (her under): FHF-rundskriv 4, 5, 6 og 7.

Kalender