FHF rundskriv 5-2016 Høring: Gjennomgang av felles arrangementer i folkehøgskolen

Forbundsstyret har derfor gått igjennom hva vi samlet sett inviterer til av kurs og konferanser i folkehøgskolen, og på hvilke tidspunkt i året, for om mulig å se om vi kan rydde i tilbudene og kanskje rasjonalisere antall reiser i denne sammenhengen. Det vil jo også kunne ha en miljøgevinst. Her følger forslagene til endringer.

 

Til            

Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet
ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 13/16/A 1.08
Oslo, 15.02.2016

 

 

FHF-rundskriv 5/2015

 

Høring: Gjennomgang av felles arrangementer i folkehøgskolen

 

Hverdagen ser ut til å ha blitt travlere, også i folkehøgskolen. Vi merker at det over tid er blitt mer utfordrende å få deltakere på kurs og konferanser. Det kan blant annet henge sammen med at færre ansatte skal gjøre en minst like stor samlet innsats på skolene, samtidig som det brukes mer tidsressurser på studieturer med flere elever. Den eksotiske delen av det å reise på kurs og konferanser er nok også redusert, samtidig som fritiden med venner og familie prioriteres høyere.

Å reise på kurs og konferanser koster også penger for skolene, som strever med å få budsjetter i pluss.

Forbundsstyret har derfor gått igjennom hva vi samlet sett inviterer til av kurs og konferanser i folkehøgskolen, og på hvilke tidspunkt i året, for om mulig å se om vi kan rydde i tilbudene og kanskje rasjonalisere antall reiser i denne sammenhengen. Det vil jo også kunne ha en miljøgevinst.

 

Utgangspunkt

Styret er oppmerksom på at dersom vi skal bestå og videreutvikle oss som skoleslag er det avgjørende at vi som arbeider i folkehøgskolen møtes på tvers av skolene for påfyll, erfaringsutveksling, inspirasjon og engasjement. Uansett tid, sted, pris og frekvens, så er og blir innholdet likevel det viktigste.

Noen samlingspunkt som tillitsvalgtkonferansen i september, rektormøtet i januar og vårkonferansen i april er felles arrangementer med NKF og nordiske organisasjoner. Erfaringen er at disse er godt innarbeidet og fungerer godt. Landsmøte skal vi etter vedtektene ha annen hvert år, og er allerede flyttet ut av normalt elevarbeidsår til begynnelsen av juni.

De umiddelbart største utfordringene opplever vi i forhold til junimøtet, som ble innført i starten av 2000-tallet etter at vi gikk over til 2-årige landsmøteperioder. Det samme gjelder samling for praktisk personale.

Herunder følger forslag til endringer av disse etablerte arrangementer samt en endring vi allerede har gjennomført.

 

Kommentarer

Junimøtet opplever vi har varierende oppslutning og ikke ligger på optimalt tidspunkt klemt inne etter arbeidsårets slutt og før avspasering/sommerferien. Dessuten vil gjennomføring av junimøte i framtida i sin helhet måtte dekkes av deltakeravgift.

Samling for praktisk personale er det skolene som har arrangert. Også denne arenaen er det stadig vanskeligere å samle nok deltakere til, slik det har vært de siste årene.

Utfordringen er den samme når vi forsøker å arrangere fagkurs gjennom arbeidsåret med elevene. Men kurs for nye i folkehøgskolen andre uke i august ser ut til å fungere bra. Da har man kanskje ladet batteriene gjennom sommeren og er klar for å starte opp nytt skoleår, hvor kursinspirasjonen blir et løft inn mot forarbeidsdagene.

 

Fra Junimøte til Folkehøgskoleuka

Første forslag fra styret er derfor å flytte og samle faglig baserte kurs og kurs for praktisk personale til andre uke av august sammen med kurs for nye lærere, nye praktisk personale og nye rektorer til andre uke i august. På denne måten kan vi utvikle en årlig folkehøgskoleuke (2-4 dager) som blir «det nye junimøtet». Noe av innholdet og det kulturelle og sosiale er felles, mens andre deler er spesielle for hver gruppe. En slik modell tror vi vil samle flere, samtidig som vi utnytter ressursene bedre. (Utvalg for praktisk personale ønsker i tillegg at vi hvert semester arrangere et faglig kurs for de ulike yrkesgruppene på praktisk side, slik at alle grupper har tilbud om spesielle kurs en gang hver annet år.)

Vi tester dette første gangen i august i år, hvor vi planlegger å ha kurs for nye i folkehøgskolen sammen med kurs for friluftslivlærere, fotolærere og Dørstokkmila til ledelse. Vi foreslår å gjennomføre Folkehøgskoleuka for fullt fra august 2017. (Vi tror ikke landsmøtet i juni vil redusere oppslutningen til augustmøtet, da landsmøtet er basert på delegater.)

 

Mer til stedet på de distriktsvise drøftingsdagene

Forslag to er at vi videreutvikler eksisterende møteplasser i stedet for å etablere nye. Distriktsvise drøftingsdager arrangeres av skolene etter tur i hvert av de syv distriktene. Tidligere lå de fleste møter i oktober. Vi registrerer at flere distrikter leter etter andre steder å plassere de i året. Flere har landet på starten av januar ved oppstart av vårsemesteret.

Folkehøgskoleforbundet er aktive inn mot vertsskolene for å få til informasjon om arbeidet som pågår i folkehøgskolen samlet/nasjonalt, for å gjennomføre medlemsmøter, og eventuelt for utvidet tillitsvalgtopplæring i sammenheng med de distriktsvise drøftingsdagene. I tillegg ønsker vi å komme mer planmessig ut til lokallagene (her er vi også avhengig av å bli invitert av lokallaget/skolen J ).

 

Fra rektorforum og inspektørsamling til lederforum

Rektorforum, som vi arrangerer i november hvert år, er allerede fra og med i høst (2015) slått sammen med inspektørsamlingen (som lå i slutten av januar) og blitt til Lederforum. Utviklingen går mot at det er lederteam på skolene og at rektor og assisterende rektor/inspektør har mer utbytte av å være på ledersamlinger sammen. Samtidig tror vi det er fornuftig og nødvendig å opprettholde at enkelte deler av samlingen skjer i egne møter for rektorene og inspektørene, da ikke alle behov er like for de to stillingsgruppene.

Erfaringen fra november tolker vi er så pass positive at denne endringen videreføres også kommende år.

 

Drøft forslagene i lokallagsmøte

Vi ber om at det innkalles til lokallagsmøte for uttalelse om ovenstående tre forslag. De tre forslagene er supplerende, og utelukker derfor ikke hverandre. Vi ber om tilbakemelding på disse senest 1. april d.å.

Har dere også synspunkter på lengde, innhold (relevans) setter vi pris på at innspillene tas med i svaret til oss.

 

Tilbakemelding kan sendes Øyvind Brandt på ob@folkehogskole.no

 

(Vi viser til flere andre saker fra forbundsstyret til høring i lokallaglaget og med samme høringsfrist. Disse kan derfor med fordel behandles i samme lokallagsmøte.)

 


Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                        Knut Simble
leder                                      generalsekretær

Kalender