FHF rundskriv 6-2016 Forslag til endring av prosedyre for personvalg på landsmøter

På landsmøtet på Voss i juni 2015 ble valgprosedyren ved valgene til styret endret i forhold til opprinnelige prosedyre fra styret. Nåværende styre ønsker å foreslå endring i valgprosedyren, slik at den blir i tråd med ordningen som ble gjennomført i landsmøtet på Voss. Vedlagte forslag til endret valgprosedyre har derfor innarbeidet dette.

 

Til          

Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet
ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 14/16/A 1.08
Oslo, 15.02.2016

 

 

FHF-rundskriv 6/2015


Forslag til endring av prosedyre for personvalg på landsmøtet

 

På landsmøtet på Voss i juni 2015 ble valgprosedyren ved valgene til styret endret i forhold til opprinnelige prosedyre fra styret. Nåværende styre ønsker å foreslå endring i valgprosedyren, slik at den blir i tråd med ordningen som ble gjennomført i landsmøtet på Voss. Vedlagte forslag til endret valgprosedyre har derfor innarbeidet dette.

 

Drøft forslagene i lokallagsmøte

Vi ber om at det innkalles til lokallagsmøte for uttalelse om vedlagte forslag til valgprosedyre for personvalg på landsmøter kan tilsluttes. Vi ber om tilbakemelding senest 1. april d.å.

 

Tilbakemelding kan sendes Øyvind Brandt på ob@folkehogskole.no

(Vi viser til flere andre saker fra forbundsstyret til høring i lokallaglaget og med samme høringsfrist. Disse kan derfor med fordel behandles i samme lokallagsmøte.)

 


Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                    Knut Simble
leder                                  generalsekretær

 

Vedlegg (her under): Forslag til endret prosedyre for personvalg på landsmøter

 

 

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV VALG PÅ LANDSMØTER

1.   Møteledelsen informerer om rammer og prosedyrer for valget (punktene her under).

2.   Valgnemndas leder gjør helt kort rede for nemndas arbeid før landsmøtet.

3.   Dersom ikke valgnemndas kandidater til valget er presentert tidligere på landsmøtet, blir
      disse nå presentert (ledet av valgnemndas leder).

4.   Det åpnes for benkeforslag på kandidater. Disse må si seg villige dersom de skal være kandidater
       ved valget.

5.  Valget foregår etter retningslinjene i Folkehøgskoleforbundets vedtekter, § 10 Forbundsstyret, og § 11
      Sekretariatet:

10.2: Forbundsstyret har 5 medlemmer valt av landsmøtet blant dei vanlege medlemmene.
          Kvart kjønn skal vera representert med minst 2 medlemmer.

10.3: Landsmøtet vel leiar ved særskilt val. Alle val skal vere skriftelege. Det bør vere fleire
          kandidatar til kvart styreverv. Styret vel seg imellom nestleiar og sekretær.

10.4: Landsmøtet vel 3 nummererte varamedlemmer til styret. Første varamedlem møter til
          vanleg i styret, men utan røysterett.

10.5: Leiar og styremedlemmer med varamedlemmer blir valde for 2 år om gongen.

11.2: Generalsekretæren skal veljast på landsmøtet etter innstilling frå styret for 4 år om gongen.

      Møteledelsen informerer om hvem som er i tellekorpset.
      Stemmesedler er lagt inn i landsmøtedeltakernes mapper på forhånd.
      Alle valg er skriftlige unntatt valg av daglig leder og revisor.

  • Valg av Folkehøgskoleforbundets leder for 2 år.
  • Valg av 4 styremedlemmer for 2 år velges ved at delegatene skriver opp fire av kandidatenes navn på stemmeseddelen. De fire som har fått flest stemmer og samtidig tilfredsstiller §10.2.  er valgt som styremedlemmer.
  • Valg av 3 varamedlemmer for 2 år velges etter samme prosedyre som for styremedlemmer. Kandidater som evt. ikke fikk plass i styret, spørres om de stiller som kandidater til vara.
  • Evt. valg av generalsekretær (kun én kandidat og ved akklamasjon)
  • Valg av revisor etter innstilling fra styret (én kandidat og evt. ved akklamasjon)
  • Valg av valgnemnd etter innstilling fra valgnemnda

      Om det ikke er flere kandidater til hver post så kan landsmøtet vedta at krav til skriftlig valg  
      bortfaller (velges ved akklamasjon).

6. Møteledelsen informerer landsmøtet om resultatet av valgene underveis og samlet til slutt.

Forslag til behandling i forbundsstyret 10. desember  2015.

Kalender