FHF rundskriv 7-2016 Rekruttering av medlemmer

Selv om vi har oppnådd gode resultater de seneste årene er antall medlemmer dessverre redusert i det siste i forhold til foregående år. Vi ber derfor om innspill fra lokallagsleder og evt. lokallaget om hvilke tiltak som som kan bidra til økt rekruttering.

 

Til 

Lokallaget av Folkehøgskoleforbundet
ved (vær snill å send videre til) lokal tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 15/16/A 1.08
Oslo, 15.02.2016

 

 

FHF-rundskriv 7/2015


Rekruttering av medlemmer

 

Selv om vi har oppnådd gode resultater de seneste årene er antall medlemmer dessverre redusert i det siste i forhold til foregående år. Vi ber derfor om innspill fra lokallagsleder og evt. lokallaget om hvilke tiltak som som kan bidra til økt rekruttering.

Vi ber også om følgende oversikt tilbake til oss, slik at vi i sekretariatet og styret kan vurdere tiltak:

 

a) Vi har stort sett oversikt over hvem som er tillitsvalgte, men det skjer hele tiden endringer. Vi ber derfor om navn, e-post-adr. og mobiltlf.nr. til lokallagsleder:

     Lokallagsleder: ­­­­­­­­­­___________________   

     Skole:               ___________________
     e-postadr.:       ___________________  

     Mobiltlf.nr.:       ___________________

 

Den unike norske modellen i arbeidslivet baserer seg på et samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten. Det betyr at rektor er avhengig av å ha noen å snakke og forhandle med om lokale lønnstillegg, lokal særavtale og andre forhold – altså en tillitsvalgt.

Vi oppfordrer også til at de lokallag som ikke har valgt et styre, om å velge et styre bestående av lokallagsleder, nestleder og kasserer/sekretær. Der det er medlemmer til det viser det seg svært betydningsfullt om en av representantene i styret er fra praktisk personale.

Det er vår ambisjon å styrke oppfølgingen og opplæringen av lokallagsleder/lokaltillitsvalgte.

b) Oversikt over antall medlemmer og ikke medlemmer:

     Antall lærermedlemmer: _____   

     Antall medlemmer av praktisk personale: _____

     Antall ikke medlemmer lærere: _____

     Antall ikke medlemmer av praktisk personale: _____

Folkehøgskoleforbundet arbeider for gode og rettferdige forhold på skolene. Etter 2006 hvor folkehøgskolene ble overført fra statlig område til privat (Virke) og kommunalt (KS) område, forhandler forbundet lønn og arbeidsvilkår for alle yrkesgrupper i folkehøgskolen.

 

Vi arbeider for at rammevilkårene for å drive folkehøgskole er så gode som overhodet mulig, slik at folkehøgskole som skoleslag i Norge opprettholdes og utvikles (lov, forskrift og statsbudsjett, mv.). Samtidig arbeider forbundet for frilynt folkehøgskoles idégrunnlag og plass i skole-Norge og med skole- og pedagogisk utvikling.

Vi oppfordrer derfor at det gjøres et skikkelig framstøt for å få flere medlemmer i lokallaget ved skolen.

 

For medlemsvilkår og medlemsfordeler viser vi til FHF rundskriv 23-2015: Argumenter for å bli medlem i Folkehøgskoleforbundet som du finner her: http://folkehogskolene.net/wips/1646396745/docId/1800207108/

 

Drøft utfordringene med rekruttering i lokallaget

Vi ber om at det innkalles til lokallagsmøte om hvilke tiltak som kan øke antallet av medlemmer i lokallaget, samt svare på spørsmålene over. 

(Vi viser til flere andre saker fra forbundsstyret til høring i lokallaglaget og med samme høringsfrist. Disse kan derfor med fordel behandles i samme lokallagsmøte.)

Tilbakemelding sendes Øyvind Brandt på ob@folkehogskole.no senest 1. april d.å.

 


Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                   Knut Simble
leder                                 generalsekretær

Kalender