FHF-rundskriv 18/2018: Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

Virke og organisasjonene har kommet til enighet om ny Overenskomst for Utdanning for perioden 2018 til 2020. Totalrammen for oppgjøret er på 2,8 prosent, mens høgskolegruppene/lærere fikk en ramme på 2,95 prosent.

FHF-rundskriv 18/2018

Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

Virke og organisasjonene har kommet til enighet om ny Overenskomst for Utdanning for perioden 2018 til 2020. Totalrammen for oppgjøret er på 2,8 prosent, mens høgskolegruppene/lærere fikk en ramme på 2,95 prosent.

Rammen er ikke det samme som lønnstillegg. I rammen inngår også overheng og glidning. Derfor vil lønnstilleggene ligge lavere enn 2,95 prosent. I tillegg vil tilleggene mellom de ulike stillingstypene også være forskjellige.

  • Sentrale tillegg
  • Det gis sentrale lønnstillegg pr. 5.2018 som følger: Se under.
  • Tillegg til ledere
  • Til ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et lønnstillegg på 1,5 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2018. Virkningsdato er 5.2018.
  • Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1.5.2018
  • Se under.
  • Lokale forhandlinger
  • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem.

Ulempetillegg
Partene har avtalt økning av ulempetilleggene med virkning fra 1. januar 2019 (godtgjøring for særskilt arbeidstid, nærmere bestemt lørdags- og søndagstillegg, og kvelds- og nattillegg). Dette vil være en del av lønnstilleggene for mellomoppgjøret 2019. Dette betyr at en del av rammen for mellomoppgjøret i 2019 allerede er avtalt.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                                                                 Knut Simble

leder                                                                                                 generalsekretær

 

Kalender