FHF-rundskriv 23/2018: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Det utlyses NOK 90.000,- fra solidaritetsfondet i år. Søknadsfrist 18. januar 2019.

FHF-rundskriv 23/2018

 

Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet – til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag. Styret har ikke gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning (j.fr. pkt. 6 i vedtektene for fondet).

 

Det vil i år deles ut inntil NOK 90.000 fra fondet totalt.

 

Søknadsfrist 18. januar 2019.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                                                  Angelina Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

 

 

 

Utlysing av midlar frå Solidaritetsfondet

Med dette lysast det ut NOK 90.000,- frå Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet.

 

Vedtekter for Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

(Pr 3.6.2015)

 1. Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet er bygd opp av midlar frå eit ekstra påslag på medlemskontingenten med 0,05% etter eit landsmøtevedtak i 1999

 

 1. Midlane frå fondet skal nyttast til å støtte internasjonale solidaritetstiltak.

 

 1. Prosjekt der folkehøgskolar er, eller vil bli direkte engasjert, skal prioriterast.  Ved vurderinga bør det også leggjast vekt på om prosjektet omfattar engasjement frå fleire skolar.

 

 1. Styret i Folkehøgskoleforbundet er styre for fondet.

 

 1. Søknad om midlar skal innehalde

– Presentasjon av prosjektet

– Opplysningar om korleis midlane er tenkte brukt

– Opplysning om kven som er ansvarleg for at midlane blir nytta etter føresetnadene

 

 1. Styret kan gi utfyllande prioriteringar av midlar frå fondet.

 

 1. Etter at midlane er nytta skal rapport og dokumentasjon om bruken, og
  med underteikning av rektor, sendast Folkehøgskoleforbundet innan mars
  påfølgande år. Ved manglande eller mangelfull rapportering kan midlane
  krevjast betalt tilbake til fondet.

 

 1. Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet kan endre desse vedtektene.

Søknadsfrist: Kunngjerast i rundskriv frå Folkehøgskoleforbundet kvart år.

 

Søknad for solidaritetsmidlar 2019 må sendast til Folkehøgskoleforbundet: fhf@folkehogskole.no innan 18. januar 2018.

Kunngjering av tildeling vil skje medio februar 2019.

Kalender