FHF-rundskriv 12/2019: Landsmøtet uttaler

Landsmøtet hadde bærekraft som hovedtema, og dette kom til uttrykk blant annet gjennom et vedtak om folkehøgskolenes utstrakte reisevirksomhet og klimaavtrykk.

 

FHF-rundskriv 12/2019

Landsmøtet uttaler
Landsmøtet hadde bærekraft som hovedtema, og dette kom til uttrykk blant annet gjennom vedtak av følgende uttalelse til folkehøgskolene:

Folkehøgskolenes utstrakte reisevirksomhet og klimaavtrykk
Sett i lys av dagens og fremtidens utfordringer innen verdens klimasituasjon, bør folkehøgskolene være seg sitt ansvar bevisst i sin reisevirksomhet og aktivt søke å innfri målene i følgende visjon:

Vi har et mål om at reiser som er en del av skolens dannings- og opplæringsarbeid, innen 2025 gjennomføres på en klimavennlig måte. Dette gjelder også reiser til og fra skolen der dette er praktisk mulig med tanke på geografisk beliggenhet.

Følgende nedtrappingsplan foreslås:
Skoleåret 2021/22 er målet at ingen folkehøgskoler skal ha reisemål i linjenavnet.
Skoleåret 2022/23 er målet at ingen elever i folkehøgskolene skal ha mer enn en studietur med fly som transportmiddel.

 

Med beste hilsen

Live Hokstad
leder

Angelina Christiansen
generalsekretær

Kalender