FHF-Rundskriv 1/2020: Rektorlaget – landsomfattende lokallag av rektorer

Landsmøtet på Skogn i mai 2019 besluttet å opprette Rektorlaget, et landsomfattende lokallag for rektorer.

Rektorlaget – landsomfattende lokallag av rektorer

Landsmøtet på Skogn i mai 2019 besluttet å opprette Rektorlaget, et landsomfattende lokallag for rektorer. På Lederforum 20. november 2019 ble rektorlaget opprettet, med følgende styre:

 • Einar Opsvik – tillitsvalgt og styreleder
 • Silvia Van Hesik Førde – nestleder
 • Mariann Aaland – styremedlem
 • Kristian Lund Silseth – vara

Hensikten med et landsomfattende lokallag er å tydeliggjøre hvor rektor kan få hjelp og samtidig etablere en tydeligere arena for rektorer for skolepolitiske drøftinger innenfor forbundet og som gir rektorer en tillitsvalgt etter Hovedavtalen. Vår søsterorganisasjon Noregs Kristlege Folkehøgskolelag har en liknende ordning.

I de perioder leder av FHF er nestleder i Folkehøgskolerådet velges det en ekstra representant til å sitte i Folkehøgskolerådet for FHF. Forbundsstyret har besluttet at de rutinemessig vil be rektorlaget om å innstille en kandidat til forbundets andre plass i Folkehøgskolerådet. Frem til høsten 2021 er det NKF som har styrelederen for Folkehøgskolerådet, og FHF har altså en ekstra representant i perioden.

Rektor er som tidligere medlem i eget lokallag. I vedtektenes § 7 står det:

7.6     Rektormedlemmer tek og del i lokallaget ved eigen skole, unntatt i saker som omhandlar førebuing til møter etter medbestemmelsesdelen i hovudavtalane. Se vedtekter.

Det ble på landsmøtet vedtatt retningslinjer for rektorlaget, se neste side.

Tillitsvalgt Einar Opsvik nås på mobil: 97 17 61 12 eller på epost: einar.opsvik@more.fhs.no

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

 

 

Retningsliner for Rektorlaget

(Kan heilt eller modifisert vedtakast av Rektorlaget)

 1. Lokallagsmøte blir halde i samband med Lederforum (årsmøte) og rektormøtet kvart år og elles når det er behov for det.
 2. Leiar og generalsekretær inviterast normalt til møta i laget og elles til møte i lokallagstyret etter behov.
 3. Saker til lokallagsmøte bør meldast i rimeleg tid.
 4. Innkalling til lokallagsmøte bør skje skriftleg. Sakliste skal følgje innkallinga. Saklista skal m.a. innehalde:
  • godkjenning av dagsorden
  • godkjenning av protokoll frå siste møte
  • innkomne skriv, m.a, frå Folkehøgskoleforbundet sentralt
 5. Viktige saker for lokallaget er t.d.:
  • rektor som arbeidstakar
  • skolepolitiske saker
  • leiarspørsmål
  • idémessige spørsmål
  • pedagogiske spørsmål
  • rekruttering av medlemmer
 6. Det skal førast referat/protokoll frå møta.
 7. Årsmøte haldast i samband med Lederforum. Saker som skal behandlast på årsmøtet:
  • årsmelding
  • rekneskap
  • val av styre med minst leiar og kasserar/nestleiar . Det bør veljast ein varatillitsvalt.
  • val av revisor
  • tilmeldte saker
 8. Funksjonstida for styret er normalt to år.
 9. Lokallagsleiar er tillitsvalt etter Hovudavtalen i Virke og KS.
 10. Som medlem av styret i Rektorlaget er ein tillitsvald i Folkehøgskoleforbundet. Skolen kan krevja refundering av evt. bruk av vikarar for møtetid i styret.Folkehøgskoleforbundet dekker nødvendige ekstrautgifter til reise- og opphald i samband med møte i styret.
Kalender