FHF rundskriv 10/2020: Selvevaluering

I forbindelse med invitasjon til selvevalueringskonferansen i februar ga vi påmeldte skoler et tilbud om å få tilbakemelding på fjorårets selvevalueringsrapporter. Åtte skoler benyttet seg av dette tilbudet. NKF har delt sine generelle tilbakemelding med oss. Vi gjentar ikke deres råd, men gir noen tilleggsbetraktninger og presiseringer basert på de åtte rapportene vi har lest i denne omgang.

FHF-rundskriv 10/2020

 

Generell tilbakemelding på selvevalueringsrapporter 2018-2019

I forbindelse med invitasjon til selvevalueringskonferansen i februar ga vi påmeldte skoler et tilbud om å få tilbakemelding på fjorårets selvevalueringsrapporter. Åtte skoler benyttet seg av dette tilbudet.

 

Myndighetene inviterte før jul Folkehøgskolerådet til en samtale om hvordan folkehøgskolene sikrer kvalitet. Folkehøgskolerådets daglige leder Christian Tynning Bjørnø oppfordrer skolene til å i enda større grad benytte anledningen vi er gitt via selvevalueringen, til å synliggjøre hvordan vi arbeider med kvalitetsutvikling.

 

Her finner dere NKF sin generelle tilbakemelding til sine skoler for 2018-2019. Vi kommer ikke til å gjenta deres råd, men har noen tilleggsbetraktninger og presiseringer basert på de åtte rapportene vi har lest i denne omgang. Det blir noen gjentagelser for disse åtte, men det håper vi de lever godt med!

 

Det er et mål at vi neste gang skal gi ut en generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene sammen med NKF.

 

Folkehøgskolerådet har i år avtalt med Utdanningsdirektoratet at frist for innsending av selvevalueringsrapporten er utsatt til 15. juni.

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

 

 

Generell tilbakemelding selvevalueringsrapporter 2018-2019

I tilskuddsbrevet står det at rapporten skal inneholde følgende kulepunkter:

  • Omtale av skolens verdigrunnlag og målsetting.
  • Omtale av skolens prosedyre for selvevaluering, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.
  • Ansattes medvirkning.
  • Elevenes medvirkning.
  • Rapporten må identifisere funnene som er gjort gjennom selvevalueringen, og gi informasjon om hvordan skolen vil følge opp disse.

 

Utforming og stil

Det er svært spennende å se hvor forskjellige rapportene er. De varierer fra 8 til 62 sider, så det er åpenbart ulik oppfatning av hvilken dokumentasjon som er relevant å ta med. Noen rapporter er fortellende i stilen, mens andre nærmest er stikkordpreget. Generelt er det vår oppfatning at det ikke er kvantitet som sørger for at skolens særpreg tydelig fremkommer, men en oppmerksomhet på hva som skal med for å få frem skolens stemme og særpreg.

 

Vårt mål er ikke at rapportene skal strømlinjeformes, vi håper tvert imot at skolene klarer å beholde sitt særpreg, selv om vi oppfordrer til en mer enhetlig begrepsbruk og struktur. Vi synes derfor ikke det er hensiktsmessig å utarbeide et maldokument for selvevalueringsrapport.

 

Medvirkning

På kurset om selvevaluering i februar advarte foredragsholder Ole Andreas Kvamme om å drive kun indikatortenkning, fordi dette er et utgangspunkt med klare begrensninger. Slik jeg forstår ham så mener han at hvis vi bare ber elevene om å score utsagn i en undersøkelse, for eksempel om tilfredshet, så får vi en begrenset innsikt i materialet. Denne typen indikatorer har sitt bruksfelt, men vil i flere tilfeller frata elevene mulighet for medvirkning.

 

Undersøkelser brukes i utstrakt grad, og det rapporteres om funn. Ofte står det at man på bakgrunn av disse funnene har endret praksis. Det som ikke fremkommer like tydelig er om dette er endret for neste elevkull, eller om man har gått i dialog med årets elever for å utdype det som indikatorene viser, og om de har fått medvirke og påvirke. Videre om elevene på nytt har fått mulighet til å evaluere endringen de har vært med på å frembringe.

 

Vi vet at medvirkning og innflytelse kjennetegner folkehøgskolen, så vi oppfordrer dere til å synliggjøre denne prosessen ytterligere i selvevalueringsrapportene. Dere kan for eksempel beskrive hvordan elevsamtalen påvirker kvalitetsarbeidet.

 

Målgruppe og avsender

Det er rektor som signerer rapporten. Det må gjerne fremkomme hvem som har medvirket til innholdet, om ikke direkte med det skriftlige arbeidet, og hvem andre som skal lese den, i tillegg til Utdanningsdirektoratet. I én rapport står det at styret har behandlet rapporten før innsending, det er sikkert mange som har dette som praksis, og da kan det med fordel presiseres. Det kan også gjerne stå dersom man bruker selvevalueringsrapporten som utgangspunkt til kvalitetsutviklingsarbeid.

Kalender