FHF Rundskriv 11/2020: Kurs for nye lærere og ledere i frilynt folkehøgskole

Det er viktig å opprettholde kurs for nytilsatte i frilynt folkehøgskole, derfor planlegger vi kurs for nytilsatte i uke 33.

Kurs for nye lærere og ledere i frilynt folkehøgskole

På grunn av den pågående smittesituasjonen knyttet til covid-19 pandemien, har styret i Folkehøgskoleforbundet gått til det skritt å avlyse Folkehøgskoleuka 2020. Samtidig ser vi at det er viktig å opprettholde kurs for nytilsatte i frilynt folkehøgskole. Disse kursene pleier å være svært populære og oppleves som nyttige for nye i folkehøgskolen. Derfor planlegger vi kurs for nytilsatte i uke 33. For å sikre at smittevernreglene ivaretas vil vi innlosjere alle kursdeltakere på enerom med bad. På Arbeiderbevegelsens folkehøgskole er det mulig å ivareta dette, og vi har derfor i forståelse med Ringerike Folkehøgskole flyttet kurset dit.

Det blir to kurs. Kurs for nye lærere fra 10.-13. august, og kurs for nye ledere fra 10.-11. august. For å kunne planlegge kursene er det viktig for oss å allerede nå vite om det er aktuelt for dere å sende nytilsatte på kurs disse dagene. Fullstendig program for dagene vil være på plass om kort tid, se vedlagt foreløpig program. Vennligst svar på denne mailen innen onsdag 13. mai, om dere har nye lærere og ledere som dere tenker at kan være interesserte i å være med på kurs. Vi trenger få en oversikt over mulig antall deltakere fra deres skole. Svaret sendes til live@folkehogskole.no. Endelig påmeldingsskjema sendes ut så snart vi har oversikt over interessen for kursene.

Kursene vil gjennom foredrag, workshops, oppgaver, samtaler og sosialt samvær lære nye i folkehøgskolen mer om skoleslagets idégrunnlag og historie, folkehøgskolepedagogikk, etiske utfordringer i hverdagen, og ellers dele forventninger og utfordringer. Målet er å bli kjent med grunntenkningen i norsk frilynt folkehøgskole. Samtidig vil nytilsatte få trening i noen praktisk pedagogiske grep til hverdagen i folkehøgskolen, og bygge nettverk med kolleger på andre skoler. Nytilsatte lærere følges opp med et todagerskurs i januar 2021.

Kurs for nye lærere – foreløpig program

Mandag 10. august 2020
Fra Kl. 10.00 Innsjekk – Kaffe og frukt
10.30 Velkommen – kort introduksjon til folkehøgskolen, kurset og hverandre. Hva er en folkehøgskole?
11.00 Hvem er vi? Nye lærere i folkehøgskolen
13.0 Lunsj
14.00 Folkehøgskolens historie
15.00 Perspektiver på dannelse
16.00 Kaffepause med noe å bite i
16.30 Samtale om dannelse i folkehøgskolen
17.30 Hva er en god folkehøgskolelærer? Suksesshistorier som lærer eller formidler Når har jeg lykkes?
19.30 Middag og sosialt samvær

Tirsdag 11. august 2020
07.30 Frokost
08.30 Morgensamling
09.00 Etiske utfordringer i folkehøgskolen
09.30 Etiske utfordringer og lærerrollen
12.00 Hva gjør vi med elevene? – Del 1
13.00 Lunsj
14.00 Hva gjør vi med elevene? – Del 2 Praktiske øvelser og deling av erfaringer
16.00 Kaffepause med noe å bite i
16.30 HMS
19.30 Middag og sosialt samvær

Onsdag 12. august 2020
07.30 Frokost
08.30 Morgensamling
09.00 Hva er sosialpedagogisk arbeid? Eksempler fra praksis
12.00 Avtaleverket – plikter og rettigheter i skolehverdagen
13.00 Dugurd
14.00 SØT-modellen som konfliktløser
16.00 Kaffepause med noe å bite i
16.30 Utfordringer i folkehøgskolehverdagen
Introduksjon til individuelle oppgaver
18.00 Refleksjon
19.30 Middag og sosialt samvær

Torsdag 13. august 2020
07.30 Frokost
08.30 Morgensamling
09.00 Dannelse i og med undervisning
11.00 Presentasjon av individuelle oppgaver
13.00 Avslutning og lunsj

Kurs for nye ledere – foreløpig program

Som ny eller relativt ny skoleleder (rektor, assisterende rektor/inspektør) i folkehøgskolen er du nå leder i et annerledes skoleslag, og har derfor en særegen lederutfordring. Hverdagen på en folkehøgskole er ikke helt som på andre skoler, spesielt siden elevene bor på skolen, som fører til utvidet arbeidsdag for lærerne, og at du har flere ansatte i gruppen praktisk personale som jobber i turnus. Folkehøgskolen har egen lov og tilskuddsmodell, som skiller seg fra andre skoleslags lovregulering på flere punkter. Gjennom foredrag, samtaler og sosialt samvær vil du lære mer om skoleslagets tradisjon og historie, lov og forskrift, økonomi, hvor du kan hente hjelp i ulike saker, perspektiver på dannelse i folkehøgskolen, etiske utfordringer og ellers dele forventninger og utfordringer om din nye jobb med kolleger i samme situasjon. Med andre ord vil du bli kjent med grunntenkningen og rammevilkår i norsk frilynt folkehøgskole, noe som vil bidra til at du blir litt tryggere i din nye jobb.

Mandag 10. august 2020
Fra kl. 10.00 Innsjekk – kaffe og frukt
10.30 Velkommen! Hva er en folkehøgskole?
11.30 Hvem er de nye skolelederne?
13.00 Lunsj
14.00 Folkehøgskolens historie
15.00 Perspektiver på dannelse
16.00 Kaffepause med noe å bite i
16.30 Dannelse og ledelse i folkehøgskolen
17.00 Hva er en god leder i folkehøgskolen? Eget fokus gjennom det første året
17.45 Årshjulet i folkehøgskolen
19.30 Middag og sosialt samvær

Tirsdag 11. august 2020
07.30 Frokost
08.30 Morgensamling
09.00 Etiske utfordringer i hverdagen
09.30 Etiske utfordringer – drøfting i gruppe
10.30 Kaffe med noe å bite i
11.00 Folkehøgskoleloven med forskrifter
Styrearbeid for skoleleder
Økonomi i folkehøgskolen
12.30 Organisasjonene i folkehøgskolen:
Informasjonskontoret for folkehøgskolen
Folkehøgskoleforbundet
Folkehøgskolerådet
13.00 Lunsj
14.00 Lønns- og arbeidsvilkår, ulike tema
15.00 Avslutning/kaffe

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                                          Angelina K. Christiansen
leder                                                                                                          generalsekretær

 

 

Kalender