FHF-rundskriv 23/2020: Informasjon om styrekurs for elevrepresentanter i frilynt folkehøgskole

Folkehøgskoleforbundet inviterer elevrepresentantene i skolenes styre til digitalt styrekurs. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å gi elevene en god innføring i det å være styremedlemmer i et så viktig organ som skolestyret.

FHF-rundskriv 23/2020

 

Informasjon om styrekurs for elevrepresentanter i frilynt folkehøgskole

 

Folkehøgskoleforbundet inviterer elevrepresentantene i skolenes styre til digitalt styrekurs. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å gi elevene en god innføring i det å være styremedlemmer i et så viktig organ som skolestyret.

Som fag-, interesse- og idéorganisasjon er FHF opptatt av å styrke den frilynte folkehøgskolen. I det frilynte er det å gjøre elevene til demokratiske medborgere en viktig oppgave. I Idé- og prinsipprogrammet til FHF om danning står det: folkehøgskolens fremste danningsoppgave er å myndiggjøre elevene gjennom livsopplysning, folkelig opplysning og demokratisk dannelse, som bidrar til engasjerte og samfunnsaktive mennesker med tro på forandringens mulighet.

Elevene skal ifølge folkehøgskoleloven ha en fullverdig styrerepresentant, og det har kommet innspill på at elevene trenger skolering i oppgaven.  Et viktig moment er at når elevens navn er registrert i Brønnøysundregisteret er eleven like ansvarlig som de andre styremedlemmene, et ansvar som nok få er kjent med.

Styret for skolen skal forvalte et skole- og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter og aktuelt avtaleverk. I kurset tar vi for oss disse temaene og har fått med oss advokat Bjørn Bråthen på laget.

Videre vil vi ta for oss skolestyrets og de enkelte styremedlemmenes ansvar og plikter, og redegjøre for folkehøgskolens juridiske og økonomiske rammevilkår. Vi vil også gi en kort innføring i folkehøgskolens idé og historie, og de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske samfunnet.

Se vedlagt invitasjon til elevrepresentant i styret. Fint om dere videreformidler den digitalt.

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                    Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

Kalender