FHF-rundskriv 25/20: Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

Virke og organisasjonene har i hovedoppgjøret kommet til enighet om ny Landsoverenskomst for Utdanning for perioden 2020 – 2022. Totalrammen for oppgjøret følger frontfagene, og er på 1,7 %.

Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

Virke og organisasjonene har i hovedoppgjøret kommet til enighet om ny Landsoverenskomst for Utdanning for perioden 2020 – 2022. Totalrammen for oppgjøret følger frontfagene, og er på 1,7 %. I rammen inngår både overheng og glidning, derfor er de faktiske lønnstilleggene lavere enn 1,7 %.

 • Sentrale tillegg
  Det gis sentrale lønnstillegg pr. 1.9.2020 som vist i tabell her under.
 • Tillegg til ledere
  Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering (ledere med stilling i kap. 4 pkt. 4.2.3) gis et lønnstillegg på 0,3 % av den enkeltes grunnlønn pr. 31. august 2020.
  Virkningsdato er 1.9.2020.
 • Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet
  Se ny tabell under, denne gjøres gjeldende fra 1. september 2020.
 • Lokale forhandlinger
  Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger for stillinger som er omfattet av sentralt lønnssystem.
 • Årlig lønnsregulering for stillinger som får sin lønn forhandlet lokaltDet vises til protokoll av 4. november 2020, se vedlagte utdrag av protokoll for hovedoppgjøret.

Mulig gjenopptakelse av forhandlingene

Tariffoppgjørene i 2020 har vært utfordrende å få gjennomført innen utløpet av 2020. I KS-området er tariffoppgjøret ikke avsluttet for Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet, oppgjøret skal til mekling i januar 2021. Resultatet kan få konsekvenser for deler av HUK-området. Forhandlingene kan derfor gjenopptas dersom det blir et annet resultat enn det som er avtalt i HUK-protokollen. Kommer partene ikke til enighet i forhandlinger, kan NSF og UDF si opp avtalene med 14 dagers varsel.

Protokollen kan leses i sin helhet her: Protokoll hovedoppgjøret HUK-området 2020

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

 

Vedlegg: Utdrag av Protokoll Hovedoppgjøret 2020 HUK-området

 

SENTRALE TILLEGG PR. 1. SEPTEMBER 2020

 

Stillingsgrupper Sentrale lønnstillegg – pr. 1.9.2020
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Gruppe 1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Gruppe 2 Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900

 

Det vises til overenskomstene for oversikt over stillingsbenevnelser og stillingsgrupper.

 

GARANTILØNN OG LØNNSTILLEGG FOR ANSIENNITET – TABELL PR. 1. SEPTEMBER 2020

 

Stillingsgrupper Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1.9.2020
Garanti- lønn

0 år

Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 302 900 Utregnet tillegg for ans. 5 500 2 800 3 000 8 100 46 300 37 900
Utregnet laveste årslønn 308 400 311 200 314 200 322 300 368 600 406 500
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger 352 200 Utregnet tillegg for ans. 6 400 3 500 4 200 11 400 43 700 10 000
Utregnet laveste årslønn 358 600 362 100 366 300 377 700 421 400 431 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 374 200 Utregnet tillegg for ans. 6 400 3 500 4 200 11 400 41 700 10 000
Utregnet laveste årslønn 380 600 384 100 388 300 399 700 441 400 451 400
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 411 400 Utregnet tillegg for ans. 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 5 000
Utregnet laveste årslønn 421 400 431 400 441 400 451 400 501 400 506 400
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 451 600 Utregnet tillegg for ans. 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 10 000
Utregnet laveste årslønn 461 600 471 600 481 600 501 600 521 600 531 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 491 400 Utregnet tillegg for ans. 9 700 4 600 4 800 10 300 17 700 40 100
Utregnet laveste årslønn 501 100 505 700 510 500 520 800 538 500 578 600
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 516 400 Utregnet tillegg for ans. 9 800 5 700 5 500 5 200 28 900 53 600
Utregnet laveste årslønn 526 200 531 900 537 400 542 600 571 500 625 100
Lektor med tilleggsutdanning 533 600 Utregnet tillegg for ans. 10 400 5 700 5 500 8 000 26 800 62 900
Utregnet laveste årslønn 544 000 549 700 555 200 563 200 590 000 652 900

 

Merknad: Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes lønn.

Kalender