FHF-rundskriv 2/2021: Innkalling til landsmøte 31. mai  – 2. juni 2021

Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Sogndal folkehøgskule 31. mai – 2. juni 2021.

FHF-rundskriv 2/2021

Innkalling til landsmøte 31. mai  – 2. juni 2021

Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Sogndal folkehøgskule 31. mai – 2. juni 2021.

Landsmøtet i 2017 vedtok følgende ordning for tildeling av delegater (vedtekter §8.2):

 

8.2   Landsmøtet er sett saman av delegatar vald av lokallaga og forbundsstyret med vararepresentantar, til saman maksimalt 60 delegatar etter følgjande ordning:

  • Kvart lokallag melder på representantar i prioritert rekkefølge innan frist satt av styret.
  • Desse har krav på full dekning av reise- og opphaldsutgifter etter rimelegaste alternativ:
  • Første innstilte frå alle lokallaga
  • Styret med vararepresentantar
  • Dernest andre innstilte frå lokallaga, etter fallande medlemstal til det maksimalt er 60 delegatar.
  • Dersom det framleis er ledige plasser, tredje innstilte frå lokallaga etter fallande medlemstal og så frametter til det er maksimalt 60 delegatar.
  • Resultatet meldes lokallaga utan opphald.

Lokallagenes frist for å melde inn ønskede delegater, i prioriterte rekkefølge, er 1. mars.

Sekretariatet vil tildele delegatsplasser etter § 8.2, og melde resultatet tilbake til lokallaget medio mars.

Delegatene har krav på fri med lønn for å delta på landsmøtet jfr. § 3-5 i KS Hovedavtalen og § 3.2 i Tillegget til Hovedavtalen i Landsoverenskomst for utdanning. Folkehøgskolerådet dekker eventuelle utgifter til vikar for de valgte delegater etter innsendte krav fra skolene.

For andre medlemmer som ønsker å delta på landsmøtet dekkes ikke utgifter av FHF sentralt.

Fremlegg om endring av vedtektene må meldes senest innen 5. februar. (Ifølge vedtektene er det senest 4 måneder før, men styret har vedtatt å forskyve fristen noe.)

Eventuelt andre saker som lokallaget ønsker skal tas opp på landsmøtet må meldes senest 31. mars.

Program og sakspapirer for landsmøtet vil bli sendt ut i slutten av april måned.

 

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                 Angelina K. Christiansen
leder                                                                                generalsekretær

Kalender