FHF-rundskriv 20/2021: Lønnsoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler

Lønnsoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2021. I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn. Rammen for oppgjøret er på 2,82 %. Det er avsatt 1 % til lokal pott.

Sentrale tillegg til arbeidstakere omfattet av HTA kapittel 4

De sentrale tilleggene er gitt som like prosentvise tillegg per stillingsgruppe. Tillegget legges i sin helhet på den enkeltes årslønn med virkning fra 4.6.2021. Se tabell. Arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn, og arbeidstakere med mer enn 16 års ansiennitet, skal også ha sentralt tillegg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også ny «Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1. mai 2021» på siste side.

Sentralt lønnstillegg til ledere i HTA kapittel 4

Ledere gis et generelt lønnstillegg på 2,9 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2021. Grunnlønn er arbeidstakers faktiske lønn, og inkluderer tidligere gitte lokale tillegg, kompetansetillegg o.l. Virkningsdato er 4.6.2021.

Lokale forhandlinger

Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,0 % per 1.10.2021. Arbeidstakere ansatt per 30.9.2021 er omfattet av forhandlingene. Forhandlingene gjennomføres innen 15.10.2021. Frist for å melde uenighet til sentral organisatorisk behandling er 1.11.2021.

De lokale lønnsforhandlingene skal baseres på lokale lønnspolitikken, jf. HTA kap. 3, pkt. 3.2. Lønnspolitikken skal bidra til å beholde, utvikle og rekruttere, motivere til kompetanseutvikling og mer heltid, samt sikre likelønn. En gjennomgang og vurdering av utilsiktede lønnsskjevheter inngår i disse drøftingene.

 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

Kalender