FHF-rundskriv 7/2021: Nytt idé- og prinsipprogram til høring i lokallagene

FHF-rundskriv 7/2021

Nytt idé- og prinsipprogram til høring i lokallagene

Nåværende Idé- og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet gjelder frem til Landsmøtet i 2021. Idé- og prinsipprogrammet revideres på landsmøtet hvert fjerde år. Gjeldende idé- og prinsipprogram ble vedtatt på landsmøtet i 2017 på Elverum. Det er derfor tid for å drøfte og vedta idé- og prinsipprogrammet for de kommende fire årene på landsmøtet på Sogndal folkehøgskule til sommeren (31.mai-2.juni).

Styret i Folkehøgskoleforbundet inviterte til deltakelse i dette arbeidet gjennom rundskriv 21/20. Deltakere i idéprogramkomiteen har vært: Tore Haltli (Fana), Marianne Jepsen (Oslofjord), Maria Øy Lojo (Fana), Bjørn Olav Nicolaisen (Namdals), og fra styret Einar Opsvik, Kristin Smith og Live Hokstad.

Endelig forslag til idé- og prinsipprogram, og områder organisasjonen skal ha fokus på de kommende fire årene, vil styret formulere i styremøte 20. april på bakgrunn av høringsuttalelsene fra lokallagene.

Høringsfrist settes til 8. april. Høringssvar sendes live@folkehogskole.no.

Vi oppfordrer lokallagsleder til å kalle inn til møte i lokallaget for å behandle vedlagte forslag til revidert idéprogram for Folkehøgskoleforbundet, og sende inn høringssvar innen 8. april.

Med beste hilsen

Live Hokstad               Angelina K. Christiansen
leder                             generalsekretær
Vedlegg: Forslag til Idé- og prinsipprogram 2021-2025

Med vennlig hilsen
Live Hokstad
Leder
Folkehøgskoleforbundet

Brugata 19, N-0186 Oslo
+47 91 85 38 85
www.folkehøgskoleforbundet.no

Kalender