FHF-rundskriv 20/2022: Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

FHF-rundskriv 20/2022

Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

Virke og organisasjonene har i hovedoppgjøret kommet til enighet om ny Landsoverenskomst for Utdanning for perioden 1. mai 2022 – 30. april 2024. Totalrammen for oppgjøret er på 3,84 %.

  • Sentrale tillegg – vedlegg 1

Det gis sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2022 som vist i tabell i vedlegg 1. Dette gjelder ansatte i kap. 4.2.2 Gjennomgående stillinger og 4.3.1 Undervisningspersonale. Tilleggene legges i sin helhet på den enkeltes grunnlønn per 30.04.2022.

  • Ytterlige sentrale tillegg – vedlegg 2

Det gis ytterligere sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2022 som vist i tabell i vedlegg 2. Dette gjelder ansatte i kap. 4.2.2 Gjennomgående stillinger og 4.3.1 Undervisningspersonale, for ansatte med 0 og 2 års ansiennitet i alle stillingsgrupper utenom «Stillinger uten særskilt krav til utdanning». Tilleggene legges i sin helhet på den enkeltes grunnlønn per 30.04.2022.

  • Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – vedlegg 3

Se ny garantilønnstabell i vedlegg 3, denne gjøres gjeldende fra 1. mai 2022.

  • Tillegg til ledere

Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering (ledere med stilling i kap. 4 pkt. 4.2.3) gis et lønnstillegg på 2,6 % av den enkeltes grunnlønn pr. 31. april 2022.

Virkningsdato er 1.5.2022.

  • Garantilønnstabell med gyldighet fra 1. januar 2023 – vedlegg 4

Arbeidstakere med 16 års ansiennitet i stillingsgrupper med 5 og 6 års utdanning får et sentralt lønnstillegg pr. 1.1.2023 som følger:

Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning Kr. 4.500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad Kr. 6.000
Lektor med tilleggsutdanning Kr. 7.000

Garantilønnstabellen endres samtidig, se ny garantilønnstabell fra 1.1. 2023 i vedlegg 4.

  • Lokale forhandlinger

Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i 2022.

ANDRE ENDRINGER I ØKONOMI – LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING

Protokollen kan leses i sin helhet her: Protokoll hovedoppgjøret HUK-området 2022

Kap. 1 Fellesbestemmelser

  • 2.3 Heltid/deltid/fortrinnsrett/midlertidig ansatte

Fjerde ledd endres slik:

Arbeidsgiver skal minst en gang i året generelt informere og drøfte prinsippene for bruken av innleid arbeidskraft og midlertidige ansettelser, jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige stillinger.

  • 5.2 Lørdags- og søndagstillegg

Satsene endres slik gjeldende fra 1. januar 2023:

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst
22 %. Tillegget skal ikke være lavere enn minst kr. 70,- pr. arbeidet time.

  • 5.4 Kvelds- og nattillegg

Satsene endres slik gjeldende fra 1. januar 2023:

5.4.1      Turnusarbeidere

For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke) betales et tillegg på minst kr 56,- per arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 21.00.

For ordinært arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 betales et tillegg på minst 25 % pr. arbeidet time. Tillegget skal ikke være lavere enn minst kr. 70,- pr. arbeidet time.

Lærlinger og unge arbeidstakere tilstås minst kr 32,-.

5.4.2      Andre arbeidstakere

Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr. 32,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

Reforhandlingsklausul

Når Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger vil Virke ta initiativ til å drøfte med organisasjonene om det foreligger eventuelle ulikheter mellom nemndas kjennelse og forhandlingsresultatet i Virke-området.

Dersom det i Rikslønnsnemndsbehandlingen oppnås et annet resultat enn det som følger av forhandlingsprotokollen, har fagforeningene rett til å kreve opptatt nye forhandlinger. 

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                    generalsekretær

VEDLEGG 1 – SENTRALE TILLEGG PR. 1. MAI 2022

Stillingsgrupper Sentrale lønnstillegg – pr. 1. mai 2022
  0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig
U/H-utdanning
14 700 14 700 14 700 14 700 14 700 14 700 14 800
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig
U/H-utdanning
14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 15 800 16 800
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om
5-årig U/H-utdanning
15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500
Lektor med tilleggsutdanning 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100

 

VEDLEGG 2 – YTTERLIGERE SENTRALE TILLEGG PR. 1. MAI 2022

Stillingsgrupper Ytterligere sentrale lønnstillegg – pr. 1. mai 2022
  0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Stillinger uten særskilt krav til utdanning              
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 000 3 500          
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 10 700 3 500          
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig
U/H-utdanning
20 900 10 200          
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig
U/H-utdanning
21 200 10 400          
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om
5-årig U/H-utdanning
15 000 5 000          
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 15 500 5 700          
Lektor med tilleggsutdanning 16 100 5 700          

 

VEDLEGG 3 – GARANTILØNN OG LØNNSTILLEGG FOR ANSIENNITET PR. 1. MAI 2022

Stillingsgrupper   Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 1. mai 2022
  Garanti-lønn 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Ans.tillegg
  Ans.tillegg Ans.tillegg Ans.tillegg Ans.tillegg Ans-tillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning Tillegg for ansiennitet 324 900 6 500 2 800 3 000 8 100 46 300 39 800
Laveste årslønn 331 400 334 200 337 200 345 300 391 600 431 400
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger Tillegg for ansiennitet 389 000 4 200 11 400 43 800 11 900
Laveste årslønn 393 200 404 600 448 400 460 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning Tillegg for ansiennitet 411 000 4 200 11 400 41 800 13 000
Laveste årslønn 415 200 426 600 468 400 481 400
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig
U/H-utdanning
Tillegg for ansiennitet 459 100 10 200 10 200 50 400 8 000
Laveste årslønn 469 300 479 500 529 900 537 900
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig
U/H-utdanning
Tillegg for ansiennitet 500 100 10 300 20 200 22 300 13 000
Laveste årslønn 510 400 530 600 552 900 565 900
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om
5-årig U/H-utdanning
Tillegg for ansiennitet 535 000 5 100 12 400 19 700 40 500
Laveste årslønn 540 100 552 500 572 200 612 700
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad Tillegg for ansiennitet 563 800 5 500 5 200 31 200 55 900
Laveste årslønn 569 300 574 500 605 700 661 600
Lektor med tilleggsutdanning Tillegg for ansiennitet 582 300 5 500 8 000 29 200 66 000
Laveste årslønn 587 800 595 800 625 000 691 000

 

Med virkning fra 1. mai 2022 erstattes de laveste ansiennitetstrinnene med en ny, høyere garantilønn som gjelder fram til 6 års ansiennitet. Dette gjelder for alle stillingsgrupper, unntatt stillingsgruppen «Stillinger uten særskilt krav til utdanning».

 

Merknad: Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes lønn.

 

VEDLEGG 4 – GARANTILØNN OG LØNNSTILLEGG FOR ANSIENNITET PR. 1. JANUAR 2023

Stillingsgrupper   Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 1. januar 2023
  Garanti-lønn 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Ans.tillegg
  Ans.tillegg Ans.tillegg Ans.tillegg Ans.tillegg Ans-tillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning Tillegg for ansiennitet 324 900 6 500 2 800 3 000 8 100 46 300 39 800
Laveste årslønn 331 400 334 200 337 200 345 300 391 600 431 400
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger Tillegg for ansiennitet 389 000 4 200 11 400 43 800 11 900
Laveste årslønn 393 200 404 600 448 400 460 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning Tillegg for ansiennitet 411 000 4 200 11 400 41 800 13 000
Laveste årslønn 415 200 426 600 468 400 481 400
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig
U/H-utdanning
Tillegg for ansiennitet 459 100 10 200 10 200 50 400 8 000
Laveste årslønn 469 300 479 500 529 900 537 900
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig
U/H-utdanning
Tillegg for ansiennitet 500 100 10 300 20 200 22 300 13 000
Laveste årslønn 510 400 530 600 552 900 565 900
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om
5-årig U/H-utdanning
Tillegg for ansiennitet 535 000 5 100 12 400 19 700 45 000
Laveste årslønn 540 100 552 500 572 200 617 200
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad Tillegg for ansiennitet 563 800 5 500 5 200 31 200 61 900
Laveste årslønn 569 300 574 500 605 700 667 600
Lektor med tilleggsutdanning Tillegg for ansiennitet 582 300 5 500 8 000 29 200 73 000
Laveste årslønn 587 800 595 800 625 000 698 000

 

Merknad: Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes lønn.

Kalender