Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2022

FHF-rundskriv 19/2022:

Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2022

Velkommen til lederforum og årsmøte for IF 2022!

Rektorer og inspektører/ass. rektorer får presentert et fyldig og relevant program som belyser aktuelle og relevante saker i tiden fremover. Nedenfor presenteres programmet nærmere.

Mandag 7. november

Den første dagen er kun for rektorene. For første gang starter Lederforum og kristen folkehøgskoles Rektorforum med en felles dag. Dette blir på Gardermoen.

Ny NOU for folkehøgskolene

Hovedtema mandag 7. november blir ny NOU for folkehøgskolen som blir offentliggjort 31. oktober. Utvalgsleder Rode Margrete Hegstad kommer til møtet for å gi oss en presentasjon av hovedforslagene i rapporten. Gunnar Birkeland og Astrid Moen som er medlemmer i NOU-utvalget vil også være tilstede.

Skolereglement og disiplinærreaksjoner

Vi får besøk av juristene Thomas Braut Svendsen og Marie Halstensen, fra advokatfirmaet Storeng Beck & Due Lund, kommer for å tematisere skolereglement og disiplinærreaksjoner.

Tirsdag 8. og onsdag 9. november

De to neste dagene på Lederforum skal tilbringes på Quality Hotell 33 i Oslo. Det blir oppfølging av bidragene fra dag 1, med diskusjon om folkehøgskolene og rus, disiplinærsaker og erfarings­utveksling.

Bærekraftvedtaket – ny inspirasjon

Oppfølging av folkehøgskoleorganisasjonenes felles bærekraftvedtak fra høsten 2019 skal være tema på alle samlinger i frilynt folkehøgskole. Vi får i år en forelesning v. Per Espen Stoknes. Han har et stort engasjement i klima- og miljøspørsmål og er en ettertraktet foreleser og forfatter. Stoknes er psykolog og har en tverrfaglig inngang når han utfordrer våre inngrodde forestillinger og dystopiske tanker om fremtiden. Vi ser frem til et tankevekkende og inspirerende foredrag.

Rektorlaget

Landsmøtet i 2019 opprettet et eget rektorlag som et lokallag. Lederforum er arenaen for årsmøtet i rektorlaget, med valg av nye styremedlemmer. Retningslinjer for rektorlaget finner du nederst her.

Årsmøtet i IF

Årsmøtet i IF er fast post på programmet for lederforum. Informasjonskontoret for folkehøgskolene har utarbeidet felles strategiplan for IF og IKF, med påfølgende handlingsplan for markedsførings­arbeidet. Rektorene er med på årsmøtet og inspektører/ass. rektorer har parallelt et eget program.

Inspektørmøtet – karriereveiledning

Mens rektorene er på årsmøte for IF, får inspektører/ass. rektorer en egen økt med karriereveiledning som tema. Mange elever trenger hjelp til å stake ut kursen videre i livet etter folkehøgskoleåret. Jørund Walseth er sterkt engasjert innenfor utvikling av kvalitet i karriere­veiledning. Han formidler kunnskap og praktiske samtaleverktøy som kan brukes i kontakten med våre elever.

Folkehøgskolerådet

Daglig leder i folke­høgskole­rådet Anne Tingelstad Wøien vil gi oss en oversikt over arbeidet i folkehøgskolerådet. Kontakt med politikere, innspill til statsbudsjettet og svar på høringsuttalelser er noe av aktiviteten i rådet. Det siste året har innspill til arbeidet med ny NOU også tatt mye av tiden. Vi får også en gjennomgang av aktiviteten i Nordisk folkehøgskoleråd.

Ledelse i folkehøgskolen

Den siste dagen på Lederforum er viet tema knyttet til ledelse. Folkehøgskolen er et idé- og verdibasert skoleslag. De siste årene har gitt oss mange utfordringer knyttet til pandemi og en tendens til synkende elevtall. I disse prosessene er det viktig å holde fast på skolens verdigrunnlag og samtidig være omstillingsdyktige. Vi får en faglig forelesning/innledning supplert med samtaler og erfaringsutveksling.

Samtale rundt bordet

Skolenes praksis og utveksling av erfaringer er ofte den beste kilde til kunnskap. Vi planlegger derfor erfarings­utveksling og samtaler rundt bordet knyttet til flere av temaene som blir satt på dagsorden.

Sangstund!

Frilynt folkehøgskole fikk høsten 2021 ny sangbok. Tirsdag kveld etter middag, samles vi til en sangstund med utgangpunkt i sangboken. Vi synger gamle kjente sanger og leter frem noen nye. Jon Lotterud, som er en kjent seminarholdet og korleder for mange folkehøgskoler, leder samlingen.

Overnatting

Mandag 7. november blir på Gardermoen sammen med NKF/IKF på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Det er shuttlebuss fra flyplassen. Deretter reiser vi med felles buss til Oslo. Vi blir installert på Quality hotel 33 og får middag der mandag kveld. Samlingen avsluttes med lunsj onsdag 9. november.

Meld deg på Lederforum innen fredag 7. oktober 2022 her:

 

Med beste hilsen


Einar Opsvik                      Angelina Christiansen                    Morten Eikenes               Dorte Birch
leder                                     generalsekretær                               Leder IF                            Daglig leder IF

Vedlegg: Program Lederforum og IF årsmøte 2022

Kalender