Utvalget og sekretariatet for utredningen av samarbeidet om informasjon og markedsføring

Utvalget og sekretariatet for utredningen av samarbeidet om informasjon og markedsføring

Utredningen er ferdig

I vinter ble en utredning av samarbeidet mellom IF og IKF satt i gang. Utredningsgruppen skulle vurdere flere alternativer, blant annet en utvikling av dagens samarbeid og en sammenslåing av IF og IKF.
Utredningsgruppen har nå levert sin innstilling. Den ble ikke enstemmig.

Flertallet på fire medlemmer foreslo et sammenslått IF og IKF, dog med separate årsmøter. Blant de fire medlemmene var tre fra frilynt side.
Flertallet la vekt på at ett, fusjonert kontor vil gi mer effektiv og oversiktlig beslutningsstruktur, både i styrende organer og daglig ledelse.
Ett medlem rådet til at man videreførte dagens modell med to informasjonskontorer.
Ett medlem ønsket to informasjonskontorer, men med felles daglig leder og felles styre.
Utredningsgruppen besto av seks personer:
• Morten Eikenes (styreleder IF)
• Kjell Konstali (styreleder IKF)
• Rune Sødal (valgt av årsmøtet i IF)
• Rolf Steffensen (valgt av årsmøtet i IKF)
• Knut Simble (oppnevnt av styret i Folkehøgskoleforbundet)
• Kjetil Rydland (opnevnt av styret i NKF)

Kalender