FRIROMMET

Frirommet er navnet på et initiativ utviklet av de frie skoler i Danmark og nå frilynt folkehøgskole i Norge ved Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) og Folkehøgskoleforbundet (FHF). Målet er å bedre den offentlige samtalen og skape trygge ytringsrom der det er rom for refleksjon rundt dilemma, tvil og mulige løsninger. Slik håper Frirommet å styrke unges selvtillit, engasjement og mot til å delta, og øke troen på at det nytter å være demokratisk aktive for et bedre og bærekraftig samfunn.

Velkommen til introduksjonskurs i Frirommets debattmodell

11. og 12. august 2021, Fana folkehøgskule, Bergen

Samfunnet er komplekst og fullt av dilemma som kan virke lammende på politisk engasjement. I tillegg bidrar et stadig tøffere og polarisert debattmiljø, spesielt på nett, til at mange kvier seg for å delta i debatter og den demokratiske samtalen. Undersøkelser viser også at unge i Norge kan mye om demokrati, men bruker det forholdsvis lite.

I et demokrati er det nødvendig at vi alle engasjerer oss i viktige saker og tar ansvar for samfunnets utvikling. Samtidig bør det være meningsfullt, morsomt og livsbekreftende å delta i det politiske ordskiftet.

Frirommet er navnet på et initiativ utviklet av de frie skoler i Danmark og nå frilynt folkehøgskole i Norge ved Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) og Folkehøgskoleforbundet (FHF). Målet er å bedre den offentlige samtalen og skape trygge ytringsrom der det er rom for refleksjon rundt dilemma, tvil og mulige løsninger. Slik håper Frirommet å styrke unges selvtillit, engasjement og mot til å delta, og øke troen på at det nytter å være demokratisk aktive for et bedre og bærekraftig samfunn.

 

Friromsdebatten

For å virkeliggjøre visjonen har Frirommet utviklet en ny debattform. Friromsdebatten søker gjennom sin metodikk å styrke den demokratiske samtalen mellom unge og andre borgere og opinionsdannere. Målet med debatten er ikke at noen skal vinne, men at vi i fellesskap skal bli klokere.

Friromsdebatten er ikke redd for å synliggjøre frontene i en konflikt. I første runde av friromsdebatten presenteres og tydeliggjøres derfor debattantenes standpunkter. Disse er utgangspunkt for de neste to rundene, der debattantene utfordres til å reflektere over tvil og dilemma, for deretter å få innspill for det felles beste gjennom dialog med elever og publikum ellers.

Samtidig som friromsdebatten utfordrer de tradisjonelle rammene for debatt, er det et viktig poeng at den skal ledes av vanlige folk, og ikke av for eksempel journalister eller andre eksperter. Friromsdebatten er også et virkningsfullt og inspirerende pedagogisk verktøy som kan brukes i mange sammenhenger på skolen.

Kurset i Frirommets debattmodell vil sette deg i stand til å planlegge og gjennomføre friromsdebatter på skolen og i lokalsamfunnet.

 

Prosjektet er inspirert av og samarbeider med det danske Frirummet.

 

KURSPROGRAM
11. og 12. august 2021, Fana Folkehøgskule, Bergen

Kursets 1. dag, onsdag 11. august

Hensikten med første kursdag er å introdusere Frirommet og debattmodellen for friromsdebatter, samt å jobbe med utvelgelse av debatt-temaer.

Hovedunderviser er Marlene Borst Hansen, Frirummet (DK)

 

Ankomst/registrering/frokost og felles morgensamling

Kl 09:00               Velkommen og bakgrunn for kurset

Kl 09:45               Frirommet og tankene bak  ̶  en introduksjon til debattmodellen og debattpilotens

oppgaver med utgangspunkt i Guide til friromsdebatt

Kl 12:00               Lunsj

Kl 12:45               Gjennomgang av debattens tre runder med utgangspunkt i en konkret case

Kl 14:15               Valg av debatt-tema og debattanter

Kl 16:00               Samarbeid lokalt  ̶  Med hvem, om hva og hvorfor?

Kl 19:00               Felles middag og hygge med resten av deltakerne i Folkehøgskoleuka.

 

Kursets 2. dag, torsdag 12. august

Hensikten med andre kursdag er å trene på rollen som debattpilot, med fokus på det å lede selve friromsdebatten gjennom de tre rundene.

Hovedunderviser: Anders Stahlschmidt, LS Kommunikation

 

Frokost og felles morgensamling

Kl 09:00               Gjennomføring av friromsdebatten: Trening i å lede debatten gjennom de tre

rundene, med fokus på spørreteknikk, oppsummering, avbrytelser og fasilitering

Kl 12:00               Lunsj

Kl 12:45               Testdebatt gjennomføres

Kl 15:30               Veien videre—Guide og støtte til å arrangere og gjennomføre friromsdebatter

Kl 16:30               Bobler og bevis

Kl 17:30               Takk for i dag, og vel hjem

 

Pris   

Ingen kursavgift. Reise og opphold på Fana folkehøgskule dekkes av egen skole.

Påmelding

Påmelding med navn på deltaker, skole og kontaktopplysninger innen 1. mai 2021 til
Øyvind Brandt, ob@folkehogskole.no /t lf 90077694.

 

Vi ser frem til hyggelige, spennende og viktige dager sammen i Bergen.

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                  Espen Bråten Kristoffersen
Prosjektkoordinator         Rådgiver PU

 

Dorte Birch                        Angelina K. Christiansen
Daglig leder                        Generalsekretær
Informasjonskontoret      Folkehøgskoleforbundet
for folkehøgskolen

Kalender