Arbeidslivet: Fortrinnsrett

Fortrinnsretten har som formål å bidra til at arbeidstakere har et godt stillingsvern. Vi skal se på fortrinnsrett til ny ansettelse etter nedbemanning, som reguleres i arbeidsmiljølovens § 14-2, og fortrinnsrett for deltidsansatte i aml §14-3.

Det er lavere elevtall ved mange skoler nå, og flere har derfor måttet nedbemanne. Når det så blir ledige stillinger på skolen igjen, må man være oppmerksom på at det kan være flere som kan ha fortrinnsrett til disse. Dersom skolen har nedbemannet som følge av lavt elevtall, vil de som ble sagt opp ha fortrinnsrett til ny stilling i ett år fra oppsigelsesfristens utløp. Fortrinnsrett gis til de som er blitt nedbemannet på grunn av virksomhetens forhold. De som er blitt oppsagt av andre årsaker, eller som selv har sagt opp, har ikke fortrinnsrett. Fortrinnsretten gjelder også for de som i en nedbemanningsprosess har akseptert en redusert stilling, i stedet for å bli sagt opp.

Betingelsen for å få fortrinnsrett er at arbeidstaker har vært ansatt i til sammen minst 12 måneder de siste to årene. Dessuten må arbeidstaker være kvalifisert for stillingen. Ikke nødvendigvis best kvalifisert, men vedkommende må kunne utføre arbeidsoppgavene tilfredsstillende. Er det flere som har fortrinnsrett til en stilling, må arbeidsgiver følge de samme regler for utvelgelse blant disse, som ble brukt ved nedbemanning. Dersom skolen i mellomtiden har fått et annet kompetansebehov, må dette vurderes særskilt.

Ansatte som arbeider deltid kan ha fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling, fremfor at skolen ansetter eller leier inn nye. Dette kan også gjelde deler av en ledig stilling. Den deltidsansatte må være kvalifisert til arbeidet, og det må ikke være til vesentlig ulempe for skolen. Dersom arbeidsgiver bestemmer at det vil være til vesentlig ulempe å utvide deltidsstillingen, må det skriftlig dokumenteres, og det må være tydelig hvordan arbeidstakers rettighet er vurdert opp mot ulempen det vil medføre for skolen.

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal informere internt om ledige stillinger i virksomheten. Dette bør gjøres på en slik måte at de som har fortrinnsrett enkelt kan holde seg orientert om ledige stillinger, slik at de kan si ifra at de vil gjøre fortrinnsretten gjeldende, og søke på stillingen.

Dersom det både er ansatte som har fortrinnsrett etter nedbemanning, og deltidsansatte som ønsker utvidet stilling, er det de ansatte som har vært gjenstand for nedbemanning som har prioritet. Det finnes ett unntak til denne regelen, og det gjelder arbeidstakere som var midlertidig ansatt ved nedbemanning, og som derfor ikke fikk fortsatt ansettelse. Denne gruppen har fortrinnsrett, men deltidsansatte går foran i prioriteringsrekkefølgen.

Når en arbeidstaker får tilbud om en passende stilling, må denne aksepteres innen 14 dager. Dersom arbeidstaker ikke tar imot tilbudet, vil fortrinnsretten falle bort.

Angelina K. Christiansen,

generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

Kalender