Folkehøgskoleelever omfattes ikke av forslaget til opptrappingen i studiestøtten

I framleggingen av forslag til revidert statsbudsjett legger regjeringen opp til å styrke studiestøtten for de som tar tertiærutdanning, det vil si studenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Folkehøgskoleelever som tar eksamensfri utdanning omfattes ikke av forslaget til opptrappingen i støttenivået.

Folkehøgskolene har et minst like omfattende skoleår som studenter i høyere utdanning med 198 skoledager, med obligatorisk oppmøte til alle timer seks dager i uken, og ’til alle døgnets tider’. Det betyr at elever på folkehøgskole i realiteten er avskåret fra å ha jobb ved siden av skolen, slik andre studenter oftest har. Samtidig ligger mange av folkehøgskolene på mindre steder med begrenset tilgang til jobber. Folkehøgskoleelever må derfor ta igjen dette etter folkehøgskoleåret. Det er derfor urimelig at elever ved folkehøgskoler ikke skal ha del i samme utvidelse av studiestøtte til 11 måneder som andre heltidsstuderende.  

I framlegget til budsjett for 2015 forsøkte regjereingen å kutte i studiestøtten til folkehøgskoleelever. Dette ble kontant avvist av et enstemmig Storting. Nå legges det opp til en omkamp om studiestøtten til folkehøgskoleelever og vi håper det samme massive flertallet avviser regjeringens forslag til å holde folkehøgskoleelever utenfor økningen. 

Det var Høyre og Kristin Clemet som innførte 10 måneders studiestøtte for folkehøgskolene, også det etter massivt påtrykk fra Stortinget. Argumentet som brukes i forslaget til revidert budsjett er at folkehøgskolene er en eksamensfri skole. Eksamensfri skole er pålagt av Stortinget i §2a i Folkehøyskoleloven. Det finnes ingen logikk i at en eksamen eller ikke skal skille mellom ti og elleve måneders studiestøtte.  

Folkehøgskolerådet arbeider derfor for at Stortinget skal avvise regjeringens forslag om å holde 7 500 årlige folkehøgskoleelever utenfor opptrappingen av studiestøtten.

 

KUF-komiteens innstilling til statsbudsjett for 2015

Her følger KUF-komiteens innstilling til statsbudsjett for 2015:

Studiestøtte – Folkehøyskoleelever

Komiteen mener at folkehøyskolene utgjør et verdifullt supplement til det øvrige studietilbudet, og at det er viktig at folkehøyskolen er et tilbud som er tilgjengelig for flest mulig. Komiteen mener en god studiestøtteordning bidrar til at flere elever får muligheten til å ta et år på folkehøyskole.

Komiteen ønsker å opprettholde 10 måneders studiestøtte for folkehøyskoleelevene.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettforliket der det foreslås 11,5 mill. kroner for å opprettholde 10 måneders studiestøtte til elever på folkehøyskole.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til regjeringens forslag til statsbudsjett, der det ble foreslått å kutte 11,5 mill. kroner i studiestøtte til elever på folkehøyskole, med konsekvens at støtten elevene ville fått en måned mindre studiestøtte hvert år. Et slikt kutt ville rammet elever ved at den økonomiske støtten ble redusert samtidig som egenbetalingen ble på samme nivå. Dette ville gitt elever på folkehøgskoler dårligere råd og også gått ut over folkehøgskolenes rekruttering og budsjett.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til finansinnstillingen, der Arbeiderpartiet foreslo å bevilge 11,5 mill. kroner for å opprettholde ti måneders studiestøtte til elever på folkehøyskole

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative budsjettforslag, der det ble foreslått å opprettholde dagens ordning med ti måneder stipend for elever på folkehøgskoler og øke bevilgningen på post 1 med 12 mill. kroner utover regjeringens forslag.

Kalender