Skal frilynt folkehøgskole introdusere Frirommet i Norge?

Er din skole med på en felles frilynt demokratisk satsning?

De frilynte folkehøgskolene i Norge springer ut av en demokratisk tradisjon og tenkning, som siden starten i 1864 har virket for dialogen som grunnvoll i vårt folkestyre. Engasjementet og tilliten til politikere og de politiske institusjoner samt den offentlige samtalen som demokratiet baserer seg på, er imidlertid i vår tid hardt presset fra mange hold. I tillegg viser tall fra SSB at under 50 % av unge voksne deltok i sist stortingsvalg. Det norske demokratiet har dermed utfordringer, som vi i frilynt folkehøgskole kan bidra til å løse. Vi kan med andre ord, med utgangspunkt i vår felles grunnvoll, både bidra til en etterlengtet vitalisering av vårt demokrati, både for folk flest og unge voksne spesielt, samtidig som dette vil bli lett å kunne oppnå meningsfull synlighet på.

I 2014 gjennomførte vi i folkehøgskolen flere markeringer av at det var 150 år siden den første folkehøgskolen (Sagatun) åpnet i Norge, og 200 år siden grunnloven ble vedtatt. Blant annet gjennomførte vi en vellykket stafett med demokratibudstikke mellom alle skolene i hele landet med blant annet flere hundre oppslag i lokal- og regionmedia.

Flere i folkehøgskolen har etterlyst et nytt felles prosjekt, hvor folkehøgskolene på en relativ enkel, relevant og synlig måte kan bidra til utviklingen av samfunnet og demokratiet vårt.

På rektormøtet i Bergen i fjor ble vi kjent med Friromsdebatten. Den ble flott ledet av vår ennå eneste friromsdebatt-pilot Tore Haltli. Så langt vi kunne registrere var begeistringen stor for denne nye debattformen, hvor deltakerne på scenen og ikke minst i salen, forhåpentligvis blir klokere, der to posisjoner står tydelig mot hverandre.

Friromsdebatten er utviklet av de frie skoler i Danmark med støtte av Trygfonden. Friromsdebatten består av tre faser (‘Fronter’, ‘Refleksjoner’, ‘Initiativer’), hvor spesielt den siste og viktigste trekker med salen i samtalen for å forsøke å komme frem til nye initiativer i en sak. Debatten ledes av en friromsdebatt-pilot, som på forhånd er kurset i dette.

Informasjonskontoret for folkehøgskolen og Folkehøgskoleforbundet tar nå initiativ til å introdusere Frirommet og Friromsdebatten i Norge frem mot kommende stortingsvalg høsten neste år (2021).
I denne sammenhengen har vi blitt enige med det danske «Frirummet» om et samarbeid.

Ambisjonen er at vi frem mot kommende stortingsvalg høsten 2021 søker om finansiering og gjennomfører kursing av norske debattpiloter samt at hver frilynt folkehøgskole arrangerer minst én Friromsdebatt. Dette vil også involvere elevene i et pedagogisk spor. Debatten(e) kan handle om alt mulig, f.eks. klimatiltak (ideer og metodikk gis i kurset). Til prosjektet knyttes det et informasjonsarbeid, både innover, med diverse støttemateriell, og utad i samfunnet.

Prosjektet skal finansieres utenifra. I en første fase skal vi derfor søke om penger, før vi etablerer prosjektgruppe og starter arbeidet. Men før vi setter i gang et omfattende arbeid, må vi vite om dette prosjektet er noe din skole og alle de frilynte skolene synes er spennende og ser verdien av, og derfor ønsker å være med på. Ellers blir det jo ikke noe..

Vi ber derfor om tilbakemelding på om din skole er med på å ta sin del av ansvaret for gjennomføringen av et mulig Friroms-prosjekt. Dette vil for skolen innebære at én, helst to, villige ansatte ved skolen deltar på et todagers debattpilotkurs (høsten 2020), og videre at denne/disse påtar seg å gjennomføre minst en åpen Friromsdebatt lokalt, som aktivitet i forbindelse med valgkampen i forkant av stortingsvalget. Kurs, support, støtte- og informasjons-materiell vil være gratis, mens skolen koster reise og opphold i forbindelse med kurset. Vi tar sikte på å gjennomføre kurset i flere deler av landet i løpet av høsten og vinteren 2020/2021. Debattene gjennomføres vår og eller høst 2021.

Ditt/skolens svar sender du/dere til prosjektkoordinator Øyvind Brandt på e-post ob@folkehogskole.no så snart som mulig. Du/dere kan kontakte undertegnede for evt. mer informasjon på tlf 900 77 694. Etter hvert vil informasjon også bli tilgjengelig på www.frirommet.no.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                                                   Angelina Christiansen                Dorte Birch
Prosjektkoordinator Frirommet                                    Generalsekretær                          Daglig leder
Tlf 900 77 694                                                                  Folkehøgskoleforbundet            Informasjonskontoret for folkehøgskolen
ob@folkehogskole.no

 

Kalender