Styret ber om innspill fra lokallagene før forhandlingene om nye særavtaler

Det har i mange år vært inngått særavtaler som regulerer arbeidstid og kompensasjonsordning for lærerne i folkehøgskolen. Særavtalene for de private folkehøgskolene (tilknyttet Virke) og for de fylkes- og kommunalt eide folkehøgskolene (tilknyttet KS) er nesten identiske. Etter planen skal særavtalene reforhandles denne høsten. Det trenger vi lokallagenes hjelp til.

Vi ønsker en god prosess både lokalt og sentralt slik at forhandlingene om nye særavtaler blir grundig forberedt. Forbundsstyret er derfor svært interessert i å vite hva medlemmene mener om arbeidstidsavtalen – om hvordan og hva i dagens ordning som fungerer, og hva som eventuelt kan forbedres, for at dere skal kunne gjøre en best mulig jobb med elevene.

Et sentralt punkt for Folkehøgskoleforbundet er å ha sentrale kollektive arbeidstidsavtaler som bidrar til relativt like vilkår for skolene og ansatte til å kunne arbeide på og drive folkehøgskoler på best mulig måte for alle parter, samtidig som avtalen verner mot for høy arbeidsbelastning, sikrer at den enkelte lærer disponerer tid til eget for- og etterarbeid og faglige ajourføring.

Hva er viktig å bevare – og hva er eventuelt viktig å endre?

Vi oppfordrer derfor medlemmer og lokallag så snart som mulig og før tillitsvalgtkonferansen 19.-21. september, å drøfte disse tre sentrale spørsmålene:

  1. a) Hva er det viktigste å bevare i arbeidshverdagen, for at du og dine kolleger skal kunne gjøre en god jobb?
    b) Hva er eventuelt viktigst å endre?
  2. Hva er det viktigst for lokallaget å prioritere som krav inn i forhandlingene om særavtalen som
    regulerer arbeidstidsordning i folkehøgskolen? Begrunn gjerne prioriteringene.
  3. a) Hva kan eller bør reguleres i en sentral avtale?
    b) Hva kan med fordel reguleres i en lokal avtale?

Begrunn gjerne synspunktene!

Du finner nåværende særavtale for Virkeskoler her: https://www.frilyntfolkehogskole.no/sites/f/folkehogskolene.net/files/5f3cb0871ae562c0b570d127aaee90d4.pdf
Du finner nåværende særavtale for KS (fylkes- og kommunalt eide folkehøgskoler) her: https://www2.utdanningsforbundet.no/upload/Protokoll%20SFS%202214%20S%C3%A6ravtalen%20prolongeres.pdf%20434877_1_1.PDF

Kalender