Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet

Det er i rundskriv til tillitsvalgte og skolene utlyst midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet. Samlet er det lyst ut NOK 90.000,-. Søknadsfrist er satt til 1. desember 2015. Vedtektene til Solidaritetsfondet:

  Vedtektene til Solidaritetsfondet

  1.  Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet er bygd opp av
       midlar frå eit ekstra påslag på medlemskontingenten med 
       0,05% etter eit landsmøtevedtak i 1999.

   2.  Midlane frå fondet skal nyttast til å støtte internasjonale
        solidaritetstiltak.

    3.  Prosjekt der folkehøgskolar er, eller vil bli direkte engasjert, skal
         prioriterast.  Ved vurderinga bør det også leggjast vekt på om
         prosjektet omfattar engasjement frå fleire skolar.

     4.  Styret i Folkehøgskoleforbundet er styre for fondet.

       

      5.  Søknad om midlar skal innehalde

       – Presentasjon av prosjektet

       – Opplysningar om korleis midlane er tenkte brukt

       – Opplysning om kven som er ansvarleg for at midlane blir
          nytta etter føresetnadene

        

       6.  Styret kan gi utfyllande prioriteringar av midlar frå fondet.

        

       7.  Etter at midlane er nytta skal rapport og dokumentasjon om
            bruken, og med undertekning av rektor, sendast Folkehøg-

            skoleforbundet innan mars påfølgande år. Ved manglande

            eller mangelfull rapportering kan midlane krevjast betalt

            tilbake til fondet.

        

       8.  Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet kan endre desse

            vedtektene.

        

       Søknadsfrist: Kunngjørast i rundskriv frå Folkehøgskoleforbundet kvart år.

       Kalender