Utlysning av stipend for kompetanseutvikling

Utlysing av midler fra Stipend og forskningsfondet

Folkehøgskoleforbundet vedtok i 2017 å utvide det eksisterende «Forskningsfondet» til «Stipend og forskningsfond», med det formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer.

Stipend kan etter søknad tildeles vanlig medlemmer i Folkehøgskoleforbundet som er i aktiv jobb i folkehøgskolen til offentlig godkjent grunnopplæring, grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs, eventuelt andre kurs og studiereiser som bidrar til utvikling som medarbeider i folkehøgskolen.

Det vil i år deles ut inntil NOK 30.000 fra fondet til kompetanseutvikling.

Se de neste sidene for vilkår, og søk via dette skjemaet:

Søknadsfristen er i år forlenget til 16. mars 2020.

 

Utdrag fra statutter for Stipend og forskningsfond for medlemmer i Folkehøgskoleforbundet

Det vil årlig overføres inntil kr. 60.000 til Stipend og forskningsfondet, dersom det er rom for dette i regnskapet ved årsoppgjør. 2/3 av årlig innskutt kapital til fondet kan etter søknad gis som stipend.

Styret i FHF er styre for fondet og utarbeider nærmere retningslinjer.

Regler for stipend til kompetanseutvikling

Stipend kan etter søknad tildeles vanlig medlemmer i Folkehøgskoleforbundet som er i aktiv jobb i folkehøgskolen til offentlig godkjent grunnopplæring, grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs, evt. andre kurs og studiereiser som bidrar til utvikling som medarbeider i folkehøgskolen og som normalt ikke dekkes av andre, for eksempel arbeidsgiver, NAV eller reisestipendet som forvaltes av Folkehøgskolerådet.

Søknad om stipend skal fortrinnsvis sendes på elektronisk søknadsskjema, og du må oppgi: ditt navn, medlemsnummer, utdanningens/kursets navn/tittel, utdanningssted og adresse, eventuelle studiepoeng og varighet.

Stipend lyses ut en gang i året, med frist 1. februar. Melding om stipendtildeling sendes februar/mars.

Styret i Folkehøgskoleforbundet behandler søknadene. Styret tildeler stipend etter en samlet vurdering av søknadenes innhold, kostnadene ved reisen/kurset, søkertallet og stipendfondets tilgjengelige midler.

Hva kan jeg få i støtte?

Du kan søke om å få dekket inntil halvparten av egne dokumenterte utgifter til studiet/kurset med inntil NOK 12 000,- per kalenderår.

Du kan søke støtte til:

 • Kursavgifter/semesteravgifter
 • Lærebøker/materiell/kopiavgifter
 • Eksamensutgifter
 • Merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (kun overnatting)
 • Evt. annet som er nødvendig for gjennomføring av kurs/utdanning etter vurdering.

Stipendet dekker ikke:

 • Stipendet dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter, diett og mat.
 • Stipend gis ikke til reiser med elever, eller som delfinansiering av tjenestereiser for skolen.
 • Aktiviteter hvor egne udekte utgifter er lavere enn NOK 1 500,-.

Stipendet vil kun dekke inntil halvparten av kostnadene, og som normalt ikke dekkes fra annet hold.

Vilkår

 • Som søker må du være, og ha vært, vanlig medlem og aktiv i jobb i folkehøgskolen i minimum de siste seks månedene.
 • Medlemmer som har mottatt stipend kan ikke bli tildelt nytt stipend før tidligst etter tre år.
 • Hvis det er mange søkere, vil de som ikke tidligere er tildelt stipend, bli prioritert.
 • Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet, og kun for én utdanning, og for ett år om gangen.
 • Kurset/utdanningen/studiereisen skal normalt gjennomføres innen ett år fra tildeling av stipend.

Utbetaling

Stipendet utbetales når Folkehøgskoleforbundet har mottatt dokumentasjon på at kurset/utdanningen er gjennomført, og på at du fortsatt er i jobb i folkehøgskolen. Dokumentasjonen skal inneholde:

 • en kort rapport
 • kopi av kursbevis/eksamensutskrift
 • regnskap med kopi av kvitteringer
 • annen nødvendig dokumentasjon, f.eks. på hva arbeidsgiver eller andre har dekket, evt. ikke dekket

Rapporten skal foreligge innen to måneder etter eksamen, avsluttet kurs eller utdanning.

Du kan be om å få utbetalt halvparten av innvilget beløp når dette skal benyttes. Den andre halvparten utbetales når kurs/studiet er avsluttet og dokumentert. Dersom du ikke gjennomfører kurset/utdanningen vil utbetalt del av stipendet måtte tilbakebetales.

Kalender