NF-rundskriv 14- 2004 Utlysing av midlar frå Solidaritetsfondet til NF

Vedlagt følgjer utlysing av midlar til Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjering, evt. ved oppslag.

Det vil i år bli delt ut kr 70.000 frå fondet.

 

Søknadsfrist 15. september 2004.

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

Mai-Evy Bakken /s/                   Dag Wollebæk /s/

leiar                                          dagleg leiar

 

Kalender