NF-rundskriv 16 – 2005 Invitasjon til Grundtvigseminar 14. -15. september 2005

"Grenseløs og overskridende dialog" Invitasjon til Grundtvigseminar 14.- 15. september 2005  Vi viser til e-post 18. mai til skolane om det same.

Som dei fleste vil ha fått med seg, har det i blada våre gått ein debatt om grunnlaget for i dei to folkehøgskolegreinene. Ikkje minst på denne bakgrunnen har NF og NKF i samarbeid med den norske avdelinga av Grundtvigselskapet planlagt dette seminaret Her følgjer nokre trykte program.

 

Vi håpar og trur dette vil vera av interesse for fleire, og håpar at tilbodet kan bli gjort kjent for medlemmene i NF – og evt. andre interesserte. Dersom de treng fleire program, ta kontakt med sekretariatet pr. tlf., faks eller e-post.

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

Mai-Evy Bakken /s/         Dag Wollebæk

leiar                                   dagleg leiar

Kalender