NF-rundskriv 8 – 2005 PU-konferanse -Program

Konferanse om det fremtidige felles PU-arbeidet i frilynt folkehøgskole Oslo 18.-19. april - PROGRAM  Vi viser til NF-rundskriv 7/05 og IF-rundskriv 8/05 av 23. februar og fristen for påmelding til konferansen 18. mars. Dette rundskrivet går til alle IF/NF-skolene uavhengig av om dere allerede er påmeldt.

Målsettingen for konferansen er å komme frem til en omforent modell for organisering og innhold i det framtidige felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole.

 

På konferansen vil arbeidsgruppen presentere tre ulike modeller for en fremtidig organisering som kan sikre en kontinuitet i det felles PU-arbeidet i de kommende årene. Modellene bygger på sentrale momenter i SWOT-analysene. Som det går frem av vedlagte program skal deltakerne på konferansens første dag drøfte og bearbeide de ulike modellene i et kreativt gruppearbeid der målet er å nå frem til én omforent modell.

 

Dag 2 vil vi starte arbeidet med å se på innholdet i den søknad som skal sendes når det gjelder det felles PU-arbeid i 2006 og «gi mat til modellen». Vi vil trekke frem de 4-5 tema som peker seg ut med mest tyngde i SWOT-analysen. I tillegg vil det være en «åpen post» for nye tema. Denne del av konferansen vil bli tilrettelagt som små verksteder. Deltakerne utfordres her til å melde seg på etter interesse og begynne å arbeide mer konkret med hvordan man kan arbeide med temaene i form av prosjekter, kurs, regionalt arbeid, i nettverk mellom skoler, og med utgangspunkt i den nye modellen for organiseringen av det felles PU-arbeidet. På hvert verksted vil det være en innleder/referent.

 

Vi avslutter konferansen med en kort oppsummering og evaluering av prosessen så langt, og vil si litt om framdrifta videre fram mot PU- søknad for 2006

Når vi har mottatt din påmelding vil du få tilsendt: 1) Skissen til de tre modeller, 2) temaene for verkstedene dag 2 og 3) sammenfatningen av SWOT-analysene som danner bakgrunn for innhold og form på konferansen.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

 

Mai-Evy Bakken Erling O. Tvedten Mette Aanderaa

Dag Wollebæk Øyvind Brandt Gry Husum

 

Vedlegg: Program for PU-konferansen, 18.-19. april, Oslo

 

 

PU-konferansen 18.-19. april, Oslo Kongressenter/Folkets Hus, Oslo

 

Program

 

Mandag 18. april

Kl. 12.00 – 13.00 : Lunsj

Kl. 13.00 – 13.15 : Velkommen og gjennomgang av programmet.

Kl. 13.15 – 14.00 : Presentasjon av 3 ulike modeller for fremtidig organisering.

Kl. 14.00 – 15.30 : Modellene bearbeides og kommenteres i grupper.

Kl. 15.30 – 15.45 : Beinstrekk.

Kl. 15.45 – 17.15 : Presentasjon av gruppenes arbeid.

Kl. 17.15 – 17.45 : Kaffe og beinstrekk

Kl. 17.45 – 18.45 : Sammenfatning og beslutning om fremtidig modell

Kl. 18.45 – 19.00 : Introduksjon til morgendagens arbeid.

 

Tirsdag 19. april

Kl. 08.30 – 09.00 : Velkommen og presentasjon av dagens program

Kl. 09.00 – 09.30 : Presentasjon av mulige tema i det felles PU-arbeid 2006 som kan gi innhold til den

                              felles PU-søknad 2006.

Kl. 09.30 – 09.45 : Deltakerne danner grupper ut fra interesser.

Kl. 09.45 – 11.30 : Verkstedsarbeid med innlagt kaffepause

Kl. 11.30 – 12.00 : Tilbakemeldinger fra verkstedene i plenum.

Kl. 12.00 – 12.30 : Veien videre.

Kl. 12.00 – 13.00 : Evaluering av utviklingsarbeidet om det fremtidige felles

                             PU-arbeid: Hva har vi lært av prosessen som vi kan ta med oss

                            videre – i skoleslaget og på den enkelte skolen.

 

Vi tar forbehold om justeringer i programmet.

Kalender