NF-Rundskriv 8 – 2009 Invitasjon til Tillitsvalgtkonferansen 2009

Invitasjon til TILLITSVALGTKONFERANSEN 2009  24. – 25. SEPTEMBER 2009, med FORKURS 23. – 24. SEPTEMBER. NF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 24. – 25. september 2009. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 23. september. Se vedlagte, foreløpige kursprogram (se side 2). Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på NFs nettsted www.folkehogskole.no/nf.Hvert lokallag kan sende en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (HSH) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

 

Påmelding til NF senest 10. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på pr. mail til knut@folkehogskole.no
Det blir lagt opp til egne særmøter for de to lagene. Styret i NF legger opp dette møtet for NF-representantene.

NB:     Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til NF sammen med påmeldingen.

Send forslagene til knut@folkehogskole.no

 

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med NF sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

 

Kost og losji
NF dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket.

 

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

 

Med vennlig hilsen NF

 

Lars Sigve meling                                                                                         Knut Simble
Leder                                                                                                             Daglig leder

 

 

 

 

Kurs for tillitsvalgte

 

Foreløpig program for forkurs og hovedkurs

 

Onsdag 23. september:

16:00:              Velkommen og presentasjon!

Kort om organisasjonsstrukturen i norsk folkehøgskole og om forholdet til HSH, KS og Utdanningsforbundet, v/Knut Simble, daglig leder i NF

16:45:              Min rolle som ny tillitsvalgt, v/Arvid Kopperdal, organisasjonskonsulent i NKF

17:30:              Kaffe

18:00:              Handboka – en ressurs for de tillitsvalgte. Presentasjon og 2-3 aktuelle eksempler på bruk av boka. (til ca. 19:30)

20:00:              Middag

 

Torsdag 24.09:

 08:00:             Frokost

 08:45:             Morgensamling

09:00:              Aktuelle lover og avtaler, v/Knut Simble, daglig leder i NF

 09:45:             Aktuelt, spørsmålstime (til ca. 10:00)

 

11:00:              Hovedkurset starter. Velkommen og presentasjon.

11:15:                         Om informasjon, samarbeid og medbestemmelse (kapittel 9 i hovedavtale HSH og del B §1 i KS) v/Erik Løvstad, forhandlingssjef i Utdanningsforbundet

12:30:              Lunsj

13:30:              Tillitsvalgtes rolle i endringsprosesser v/Snefrid Hagberg, Excutive Manager i AS3 Norge         

15:30:              Kaffe

16:00:              Tillitsvalgtes rolle i endringsprosesser…… fortsetter

17:30:              Særmøte for NKFs / NFs tillitsvalgte          

19:30:              Middag

 

Fredag 25.09:

08:00:              Frokost

08:45:              Morgensamling

09:00:              Ny lesepliktsavtale for undervisningspersonale fra 1.januar 2010.

                        Innledning v/Tor Grønvik, daglig leder i NKF

                        Grupper/idemyldring om hva som bør endres i nåværende avtale?

10:30:              Kaffe

11:00:              Aktuelle saker. Åpent for innspill fra organisasjonene og fra lokale tillitsvalgte, v/NF-sekreteriatet

12:30:              Lunsj

13:30:                         Om medlemsfordeler knyttet til samarbeidsavtalen mellom NF/NKF og Utdanningsforbundet, v/ Miriam Sommerseth, Utdanningsforbundet

14:30:              Oppsummering

15:00:              Avslutning

Kalender