FHF rundskriv 23-2015: Argumenter for å bli medlem i Folkehøgskoleforbundet

Som tillitsvalgt og medlem utgjør du en viktig del av selve fundamentet i norsk arbeidsliv slik det er organisert i Norge - og dermed fundamentet i folkehøgskolen. Det er avgjørende at vi som jobber i folkehøgskolen som lærere, skoleledere og praktisk personale støtter opp om det viktige skolepolitiske, ideologiske, pedagogiske og fagpolitiske arbeidet i skoleslaget ved å være medlem i Folkehøgskoleforbundet.   

 

 

Til        

Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet
Personalråd

Kopi til:

Vår ref.: 48/15/A 1.08
Oslo, 28.09.2014

 

FHF-rundskriv 23/2015


Argumenter for å bli medlem i Folkehøgskoleforbundet

Som tillitsvalgt og medlem utgjør du en viktig del av selve fundamentet i norsk arbeidsliv slik det er organisert i Norge – og dermed fundamentet i folkehøgskolen. Det er avgjørende at vi som jobber i folkehøgskolen som lærere, skoleledere og praktisk personale støtter opp om det viktige skolepolitiske, ideologiske, pedagogiske og fagpolitiske arbeidet i skoleslaget ved å være medlem i Folkehøgskoleforbundet.   

Viktigste argument for å bli medlem i Folkehøgskoleforbundet (FHF) er at vi er eneste organisasjon som arbeider for skoleslaget overfor myndighetene. Gjennom samarbeidet i Folkehøgskolerådet arbeider Folkehøgskoleforbundet for å sikre folkehøgskolen som skoleslag med så gode rammevilkår som mulig, både mht. lov og forskrift og ikke minst tilstrekkelig tilskudd over statsbudsjettet.

Like viktig er det at Folkehøgskoleforbundet forhandler lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i folkehøgskolen. Forhandlingene gjennomføres enten direkte eller gjennom samarbeidsavtalen med Utdanningsforbundet/UNIO på oppdrag fra oss. Etter at folkehøgskolene fra 2006 ikke lenger sorterer under staten, har folkehøgskolene organisert seg i henholdsvis VIRKE, og i KS (de fylkeseide folkehøgskolene). Arbeidsgiver må ha tillitsvalgt å forholde seg til både lokalt på skolene og sentralt. Dette systemet bygger på at ansatte er organisert. Derfor er det avgjørende at nye (og allerede) ansatte, uansett stilling, støtter opp om Folkehøgskoleforbundet ved å være medlem.

Dette gjelder også rektor, selv om han/hun i noen tilfeller opptrer som arbeidsgiver. Gjennom medlemskap i Folkehøgskoleforbundet støtter rektor opp om og kan påvirke, både det viktige skolepolitiske arbeidet inn mot myndighetene og det idémessige. Dessuten er rektor også arbeidstaker overfor styret og vil ha nytte av Folkehøgskoleforbundet og det fellesskapet rektorkollegiet utgjør, blant annet gjennom rektorutvalget.

Medlemmer i Folkehøgskoleforbundet mottar medlemsbladet Folkehøgskolen, som de seneste årene har utviklet seg til et kvalitetsblad mange misunner oss. Pedagogisk personale er ved medlemskap i Folkehøgskoleforbundet samtidig medlem av Utdanningsforbundet uten ekstra kostnad, og nyter alle de medlemsfordeler dette innebærer. Alle medlemsfordelene i Utdanningsforbundet gjelder også medlemmer blant praktisk personale.

Medlemsfordelene i Folkehøgskoleforbundet er:

–          Forhandlingsbistand

–          Bistand til konfliktløsning på arbeidsplassen

–          Kurstilbud – både fagpolitisk og pedagogisk og praktisk

–          Medlemsbladet Folkehøgskolen (5 nr/år)

–          Elektronisk medlemsnytt

–          Støtter solidaritetsarbeidet gjennom FHFs solidaritetsfond samt midler til forskning om folkehøgskole

–          Grunnforsikring

–          Forsikring gjennom Tryg Forsikring

–          Unique-konto – en spare- og kredittkonto med høy innskuddsrente

–          Esso bensinkort

–          Mobilavtale med NetCom

–          Avtale med AVIS bilutleie

–          Egen medlemsalmanakk med kalender og lønns- og arbeidsvilkår

–          Bladet Utdanning

–          En liten innmeldingspakke/-gave

Medlemskontingenten er 1,40 % av lønn + 0,05 % til solidaritetsfondet vårt, som deler ut midler hvert år til solidaritetsprosjekter tilknyttet folkehøgskolene. Medlemskontingenten er fradragsberettiget (inntil en gitt grense gitt av skattemyndigheten hvert år).

Med andre ord. Det er mange argumenter for å være medlem i Folkehøgskoleforbundet. Også for de som i dag er i Utdanningsforbundet. De mister ikke sitt medlemskap og fordeler her, men vil samtidig støtte Folkehøgskoleforbundet i vårt viktige arbeid for skoleslaget og ansatte. Det er derfor viktig at nye og allerede ansatte i alle avdelinger får informasjon og tilbud om å melde seg inn i Folkehøgskoleforbundet.

Vi gir også ut brosjyrene «Velkommen i folkehøgskolen», som lærer, som praktisk personale og som rektor, sammen med vervebrosjyrer hvor både du og aktuelle nye medlemmer kan lese mer om Folkehøgskoleforbundet og fordelene. Vi håper du distribuerer brosjyrene og ber deg som tillitsvalgt å ha frimodighet til å kontakte de av dine kolleger som ennå ikke er medlem i Folkehøgskoleforbundet om dette.

Har du behov for flere vervebrosjyrer tar du en telefon til oss (tlf 22 47 43 00), evt. e-post til Marianne på marianne@folkehogskole.no . Du har også mottatt Idé og prinsipprogram inkludert de justerte vedtektene. Dette og mye mer finner du og alle andre på www.folkehøgskoleforbundet.no hvor du også kan følge med på våre løpende aktiviteter.

Som en liten påskjønnelse mottar du en fritt valgt bok til en verdi av inntil kr 300,-, dersom du verver en eller to nye medlemmer. Verver du tre eller flere sender vi deg tre bøker etter eget valg for inntil en verdi av kr. 800,-. Nye medlemmer vil motta boken Frilynt folkehøgskole 1864 – 2001 av Olav Akerlie.

Lykke til med dette viktige vervearbeidet, som vil styrke/sikre Folkehøgskoleforbundet til å drive vårt felles viktige arbeid til beste for folkehøgskolene og oss alle som arbeider i skoleslaget.


Med beste hilsen

Øyvind Brandt                            Knut Simble
leder                                          generalsekretær

Kalender