FHF rundskriv 3/2018:Utlysning av midler til pedagogisk utviklingsarbeid ved frilynte skoler 2018

Folkehøgskoleforbundet lyser ut midler til pedagogiske utviklingsarbeid (PU) ved folkehøgskoler tilknyttet Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF). Frist for søknad er 15.03.2017.

FHF-rundskriv 3/2018

Utlysning av midler til pedagogisk utviklingsarbeid ved frilynte skoler 2018

Folkehøgskoleforbundet lyser med dette ut midler til pedagogiske utviklingsarbeid (PU) ved folkehøgskoler tilknyttet Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF). Frist for søknad er 15.03.2017.

Skoler som ønsker å søke om midler til PU-arbeid gjør dette på vedlagt søknadsmal. Vi oppfordrer skolene til samarbeidsprosjekter, som vil bli prioritert.

Styret tildeler midler ut fra en samlet vurdering av i hvilken grad prosjektet vurderes som innovativt, involverer flere skoler og har potens og relevans for andre skoler/frilynt folkehøgskole /skoleslaget. Dersom søkere ellers vurderes likt, vil søkere som ikke tidligere har mottatt felles PU-midlere eller er lengst siden sist mottok midler prioriteres.

I 2018 kan skolene søke om PU-midler, for gjennomføring i skoleåret 2018-19, innenfor følgende områder:

a) Sammenheng mellom skolens verdigrunnlag, praksis og formål – metodiske opplegg

Det utlyses til sammen NOK 40 000,- (maksimalt NOK 20 000,- pr skole) i utviklingsmidler til skoler som ønsker å bidra med konkrete metodiske opplegg for hvordan de arbeider med de ansatte for å videreutvikle forståelse og bevisstgjøring av sammenhengen mellom skolens verdigrunnlag, praksis og formål.

b) Annet prosjekt

Det utlyses 25.000 NOK i utviklingsmidler til en til to skoler som har et pedagogisk utviklingsprosjekt som vil kunne komme hele skoleslaget til gode. Dersom to skoler får midler vil det kunne bli en fordeling av potten ut fra «kriterier for tildeling»

Framdrift:

• Frist for skolene å sende inn søknad PU-midler: 15. mars 2018

• Behandling av søknader: 9. april 2018. Svar sendes skolene umiddelbart etter styrebehandling.

• Frist for innsendelse av midtveisrapport fra prosjektskolene: 15. desember 2018

• Frist for innsendelse av sluttrapport fra skolene: 15. september 2019 • Presentasjon av prosjektet under Lederforum 2019

Søknad sendes elektronisk til sindre@folkehogskole.no innen 15.03.2017.

 

Med beste hilsen

Knut Simble                                                      Sindre Findal Vinje
Generalsekretær                                              Rådgiver pedagogisk utvikling

Vedlegg: Mal for søknad om lokale PU-midler

Kalender