FHF-rundskriv 15/2019: Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilknyttet Virke

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2019. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, det betyr at det kun er lønn det er forhandlet om. Den totale rammen ble i år på 3,2%. Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.

FHF-rundskriv 15/2019

 Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilknyttet Virke

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2019. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, det betyr at det kun er lønn det er forhandlet om. Den totale rammen ble i år på 3,2%. Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.

I år gis alle et sentralt lønnstillegg per 1. mai 2019. I tillegg heves garantilønnen ut over det sentrale tillegget for arbeidstakere med 3- eller 4-årig universitets- og høgskoleutdanning i hhv. stillingsgruppene «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning» og «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning», samt for arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning» per 1. juli 2019.

Ny tabell for garantilønn gjøres gjeldende først fra 1.7.2019, se siste side. (Tabellen pr. 1.5.2018 gjelder frem til 1.7.2019).

Sentrale tillegg pr. 1. 5. 2019 – stillinger i Landsoverenskomst for utdanning kap. 4 pkt. 4.2.2 og 4.3

Det sentrale tillegget legges i sin helhet på den enkeltes årslønn med virkning fra 1. mai 2019, se tabellen nedenfor. Også alle arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn, og arbeidstakere med mer enn 16 års ansiennitet, skal ha sentralt tillegg.

SENTRALE TILLEGG PR. 1. MAI 2019

Stillingsgrupper Sentrale lønnstillegg – pr. 1.5.2019
0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Gruppe 1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 900
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
Gruppe 2 Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 15 000 15 000 15 000 15 500 15 500 16 500 17 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 15 000 15 000 15 000 15 500 15 500 16 500 17 000
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 16 000 16 000 16 000 16 500 16 500 18 000 19 500
Lektor med tilleggsutdanning 17 000 17 000 17 000 17 500 17 500 19 000 20 000

Generelt tillegg til ledere – stillinger i Landsoverenskomst for utdanning kap. 4 pkt. 4.2.3

Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et generelt lønnstillegg på 3,0% av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2019. Virkningsdato er 1. mai 2019.

Særskilte lønnstiltak pr. 1.7.2019

Per 1. juli 2019 heves garantilønnen ut over det sentrale tillegget for arbeidstakere med 3- eller 4-årig universitets- og høgskoleutdanning i hhv. stillingsgruppene «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning» og «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning», samt for arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning».

Dette særskilte lønnstiltaket medfører at arbeidstakere som pr. 30. juni 2019 har en grunnlønn som er lavere enn garantilønn pr. 1. juli 2019, gis et ytterligere lønnstillegg opp til nivåene i tabellen under.

SÆRSKILT LØNNSTILTAK PR. 1.7.2019

Stillingsgrupper 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
  Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger 420 000 430 000
  Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 440 000 450 000
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 410 000 420 000 430 000 440 000 450 000 500 000 505 000
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 450 000 460 000 470 000 480 000 500 000 520 000 530 000

Med grunnlønn menes arbeidstakers faktiske lønn. Denne inkluderer lokalt gitte tillegg som ikke kan bortfalle, som kompetansetillegg, rekrutteringstillegg o.l. Funksjonstillegg for undervisningspersonale og variable tillegg inngår ikke i grunnlønnen.

GARANTILØNN OG LØNNSTILLEGG FOR ANSIENNITET – TABELL PR. 1. JULI 2019

Stillingsgrupper Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1.7.2019
Garanti- lønn0 år Utregnet 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 301 500 Utregnet tillegg for ans. 5 500 2 800 3 000 8 100 46 300 37 900
Utregnet laveste årslønn 307 000 309 800 312 800 320 900 367 200 405 100
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger 350 800 Utregnet tillegg for ans. 6 400 3 500 4 200 11 400 43 700 10 000
Utregnet laveste årslønn 357 200 360 700 364 900 376 300 420 000 430 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 372 800 Utregnet tillegg for ans. 6 400 3 500 4 200 11 400 41 700 10 000
Utregnet laveste årslønn 379 200 382 700 386 900 398 300 440 000 450 000
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 410 000 Utregnet tillegg for ans. 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 5 000
Utregnet laveste årslønn 420 000 430 000 440 000 450 000 500 000 505 000
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 450 000 Utregnet tillegg for ans. 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 10 000
Utregnet laveste årslønn 460 000 470 000 480 000 500 000 520 000 530 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 489 700 Utregnet tillegg for ans. 9 700 4 600 4 800 10 300 17 700 40 100
Utregnet laveste årslønn 499 400 504 000 508 800 519 100 536 800 576 900
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 514 600 Utregnet tillegg for ans. 9 800 5 700 5 500 5 200 28 900 53 600
Utregnet laveste årslønn 524 400 530 100 535 600 540 800 569 700 623 300
Lektor med tilleggsutdanning 531 700 Utregnet tillegg for ans. 10 400 5 700 5 500 8 000 26 800 62 900
Utregnet laveste årslønn 542 100 547 800 553 300 561 300 588 100 651 000

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                    Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

Kalender