FHF-rundskriv 15/2020: Invitasjon til kurs for nye lærere og ledere i frilynt folkehøgskole

Vi inviterer til kurs for nye lærere og ledere i folkehøgskolen. Kursene er i uke 33 på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, Ringsaker. Kurs for nye lærere er fra 10. august til 13. august, mens kurs for nye ledere holdes fra 10.til 11. august.

FHF-rundskriv 15/2020

Invitasjon til kurs for nye lærere og ledere i frilynt folkehøgskole

På skolen har dere kanskje fått nye ansatte gjennom året, eller vil få nye ansatte til høsten. Hverdagen på skolene har lett for å sluke alle, og det kan være en stor utfordring å gi alle nye en god innføring i skoleslaget.  Vi inviterer til kurs for nye lærere og ledere i folkehøgskolen. Kursene er i uke 33 på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, Ringsaker. Kurs for nye lærere er fra 10. august til 13. august, mens kurs for nye ledere holdes fra 10.til 11. august.

Kursene legges slik at noe av kursinnholdet er felles, mens andre deler er spesielt for hvert kurs. På denne måten håper vi bedre å kunne tilfredsstille behovene til hver gruppe nyansatte, samtidig som sentrale deler av kursene er felles og at vi får til et stimulerende fellesskap.

For å sikre at smittevernreglene ivaretas vil vi innlosjere alle kursdeltakere på enerom med bad. Kursene er av ulik lenge (to til fire dager) og har derfor ulik pris. Vi viser til vedlagte programmer for mer informasjon.

Kursavgift

Kurs for nye lærere: kr.5450,- Inkluderer kursavgift og opphold (kost og 3 overnattinger).

Eventuelt tilslutningsdøgn kr 350 inkl. frokost.

Kurs for nye ledere: kr. 2950,- Inkluderer kursavgift og opphold (kost og 1 overnatting).
Eventuelt tilslutningsdøgn kr 350 inkl. frokost.

Påmelding finner du her:

 

For å komme til Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, Ringsaker tar du toget til Moelv stasjon. Kursdeltakerne må selv besørge transport.

Påmeldingsfrist 20. juni.

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                    Angelina K. Christiansen
leder                                                                                   generalsekretær

 

Kurs for nye lærere                                  10. – 13. august

Som ny eller relativt ny i folkehøgskolen er du kommet til et annerledes skoleslag. Folkehøgskolen har eksistert i mer enn 150 år i Norge og har egen lov. Folkehøgskoleforbundet inviterer deg til et firedagers introduksjonskurs sammen med andre nye kollegaer fra egen og andre skoler.

 

Om du er helt ny, eller relativt nyansatt, i folkehøgskolen de seneste årene, vil du få en solid innføring i skoleslaget. Gjennom foredrag, workshops, oppgaver, samtaler og sosialt samvær vil deltakerne lære mer om skoleslagets idégrunnlag og historie, folkehøgskole-pedagogikk, etiske utfordringer i hverdagen og ellers dele forventninger og bekymringer om sin nye jobb i fellesskap. Målet er å bli kjent med grunntenkningen i norsk frilynt folkehøgskole. Samtidig vil du få trening i noen praktisk pedagogiske grep til hverdagen i folkehøgskolen, og bygge nettverk med kolleger på andre skoler.

Samlingen følges opp med en avsluttende samling våren 2021. Kostnader og mer informasjon om del 2 kommer senere.

 

Program – Kurs for nye lærere – August 2020

Mandag 10. august

10:00       Innsjekk, kaffe og småmat

11:00       Velkommen – Hva er en folkehøgskole

12:00       Nye lærere – Hvem er vi?

13:30       Lunsj

14:30      Folkehøgskolens historie

15:30       Kaffepause

16:00      Samtale om danning i folkehøgskolen – Hva er en god folkehøgskolelærer?

19:00      Middag

 

Tirsdag 11. august

9:00         Morgenstart

9:30          Tre aspekter ved dannelse

11:00         Kaffepause

11:30         Gruppesamtale om dannelse i folkehøgskolen

13:00         Lunsj

14:00         Hva gjør vi med elevene? Del 1

15:30          Kaffepause

16:00         Etiske utfordringer og lærerrollen

19:00         Middag

 

Onsdag 12. august

9:00         Morgenstart

9:30         Hva er sosialpedagogisk arbeid? – Psykisk helse og uhelse, fellesskap og individ

11:30         Kaffepause

12:00        Avtaleverket

13:00         Lunsj

14:00         SØT-modellen som konfliktløser

15:30          Kaffepause

16:00        Suksesshistorier

19:00        Festmiddag

 

Torsdag 13. august

9:00        Morgensamling

9:30         Hva gjør vi med elevene? Del 2

11:00        Kaffepause

11:30         Presentasjon av individuelle oppgaver

13:30         Lunsj og avreise

 

 

Kurs for nye ledere                                          10. – 11. august

Som ny, eller relativt ny skoleleder (rektor, assisterende rektor/inspektør) i folkehøgskolen er du nå leder i et annerledes skoleslag, og har derfor en særegen lederutfordring. Hverdagen på en folkehøgskole er ikke helt som på andre skoler, spesielt siden elevene bor på skolen, som fører til utvidet arbeidsdag for lærerne, og at du har flere ansatte i gruppen praktisk personale som jobber i turnus. Folkehøgskolen har egen lov og tilskuddsmodell, som skiller seg fra andre skoleslags lovregulering på flere punkter. Gjennom foredrag, samtaler og sosialt samvær vil du lære mer om skoleslagets tradisjon og historie, lov og forskrift, økonomi, hvor du kan hente hjelp i ulike saker, perspektiver på dannelse i folkehøgskolen, etiske utfordringer og ellers dele forventninger og utfordringer om din nye jobb med kolleger i samme situasjon. Med andre ord vil du bli kjent med grunntenkningen og rammevilkår i norsk frilynt folkehøgskole, noe som vil bidra til at du blir litt tryggere i din nye jobb.

 

Mandag 10. august

10:00       Innsjekk, kaffe og småmat

11:00        Felles start – Velkommen – Hva er en folkehøgskole?

12:00        Hvem er de nye skolelederne? – Organisasjonene i folkehøgskolen

13:30        Lunsj

14:30        Folkehøgskolens historie

15:30         Kaffepause

16:00        Dannelse og ledelse i folkehøgskolen – Hva er en god leder i folkehøgskolen?

19:00         Middag

 

Tirsdag 11. august

9:00            Morgenstart

9:30            Etikkens begynnelse

11:00          Kaffepause

11:30          Folkehøgskoleloven med forskrifter – Styrearbeid for skoleleder – Økonomi i folkehøgskolen

13:00         Lunsj

14:00        Lønns- og arbeidsvilkår, ulike tema

15:30         Avslutning og kaffe

 

Påmelding finner du her:

Kalender