FHF rundskriv 9/2020: Medlemsinformasjon – koronakrisen

Vi har sendt ut informasjon til alle våre medlemmer om arbeidet som gjøres av forbundet i forbindelse med den pågående koronakrisen.

FHF-rundskriv 9/2020

Medlemsinformasjon i forbindelse med koronakrisen

Vi i folkehøgskoleforbundet ønsker å oppdatere våre medlemmer i den spesielle og krevende situasjonen vi alle står midt oppi. Onsdag 8. april får vi vite om myndighetene vil åpne folkehøgskolene igjen. Folkehøgskolerådet har ikke fått noen forhåndssignaler, så vi må alle forberede oss på begge utfall, gjenåpning av skolene eller fortsatt digital folkehøgskole. I dag er det sendt ut rundskriv fra rådet, dere finner det vedlagt i e-post, og vi gjengir deler av Christians innledning her:

«Folkehøgskolerådet har i dag vært i møte med kunnskapsministeren om refusjon av elevbetalinger. De siste ukene har det vært jevnlig dialog med Kunnskapsdepartementet om dette temaet. Folkehøgskolerådet har oversendt tall og fakta for å belyse situasjonen. Vi har gjentatte ganger understreket at det haster å få en avklaring på dette, da skolene står i en krevende situasjon økonomisk og av hensyn til elevene. Dagens møte med kunnskapsministeren bidro dessverre ikke til den avklaringen vi hadde ønsket oss. […] Men samtidig var hun opptatt av å få frem at vi skal fortsette dialogen og vi er også utfordret til å komme med innspill til ulike løsninger som kan bøte på situasjonen for skolene og elevene. Folkehøgskolerådet jobber nå intenst med dette.»

 Samarbeid sentralt
I denne unntakssituasjonen har det vært uvurderlig å ha et godt og formalisert samarbeid mellom organisasjonene. Live Hokstad er nestleder i Folkehøgskolerådet, og har nå dedikert brorparten av sin tid til arbeidet med myndighetskontakt og informasjon til skolene.

Både Øyvind Krabberød, og Benedicte Hambro har sammen med Live ringt rundt til alle skolene, og Angelina Christiansen har fått henvendelser fra mange av dere. Det er svært viktig for oss å holde god kontakt med dere nå.

 Kontingent for permitterte
Vi vet at noen av våre medlemmer nå er permittert. For å lette situasjonen for de som blir fullt permittert fra sin stilling har styret vedtatt å sette ned kontingenten til kr. 100,- per måned.

Gi beskjed til borgny@folkehogskole.no, så ordner hun formalitetene.

 Grunnlag for permitteringer
Vi har siden starten av denne perioden holdt våre tillitsvalgte løpende orientert om situasjonen. Premissene endres stadig, og jo lengre vi må holde stengt, jo mer krevende og usikker blir den økonomiske situasjonen.

Permittering kan tas i bruk for å unngå konkurs og oppsigelser, der hvor det midlertidig er umulig å sysselsette alle på en økonomisk forsvarlig måte. Et permitteringsvarsel må begrunnes i sviktende inntekter på varslingstidspunktet, og kan ikke begrunnes med fare for bortfall av fremtidige inntekter.

Da det ble klart at skolene ikke ville miste statstilskuddet, og Folkehøgskolerådet var i dialog med myndighetene om en refusjonsordning i forbindelse med tap av elevinnbetaling, har det vært FHF sin holdning at det ikke har vært grunnlag for permitteringer i folkehøgskolen. Dette gjelder alle yrkesgrupper.

Samtidig har vi også ovenfor våre tillitsvalgte sagt at det i et så mangfoldig skoleslag som vårt antageligvis vil finnes unntak, og det har vi allerede sett eksempler på. Dersom stenging vedvarer vil flere skoler antageligvis komme i en situasjon hvor permittering er uunngåelig, og da håper vi at det gjennomføres gode drøftinger lokalt. Tillitsvalgte får veiledning sentralt hvis de ønsker.

Uorganiserte kolleger
FHF har tradisjon for å arbeide for hele det frilynte fellesskapet, våre tillitsvalgte velger ofte å inkludere alle som vil i samtaler lokalt. Alle tillitsvalgte skal inviteres til drøfting rundt permitteringer, uansett om det gjelder forbundets medlemmer eller ikke. Våre tillitsvalgte må gjerne bidra til å opplyse og drøfte saken generelt, men kan ikke representere uorganiserte kolleger formelt. Vi leser i media at mange finner sin vei inn i fagforeninger nå, og noen flere har også funnet sin vei til FHF de siste ukene.

 Utforming av felles undervisningsopplegg
Dersom skolene ikke kan åpne rett etter påske antar vi at det vil være tyngre å holde motivasjonen til elever og lærere oppe, så vi ønsker å bidra til å lette trykket noe ved å tilby fellesopplegg som alle skoler kan delta i hvis de ønsker. Folkehøgskolekontoret har en gruppe kreative mennesker som arbeider med dette, hvor både Live og Benedicte deltar fra FHF.

Dersom dere ønsker inspirasjon eller hjelp til plan fremover er dere velkommen til å ta kontakt med Benedicte på benedicte@folkehogskole.no, eller på mobil: 412 44 117.

En hilsen fra forbundsleder Live
Tusen takk for den innsatsen dere har lagt ned for elever, andre ansatte og skolene i denne nedstengingsperioden. Vi er med på en viktig dugnad for å begrense smitte av Koronaviruset, og alle er med på å ta den belastningen det er med sosial distanse. Vi vil berømme dere for den innsatsen som gjøres ute på skolene. Jeg er imponert over undervisningsoppleggene som popper opp, kontakten dere har med elevene, og den evnen jeg ser dere har til å snu dere rundt og gjøre helt andre oppgaver. Vi er vant til å være sammen med elevene våre i mange timer i uka, og det er kanskje ekstra belastende å sende dem hjem når vi ikke vet når vi får se dem igjen. I perioder som dette er det fint å stå sammen, og ei viktig tid å være fagorganisert, som så mange erfarer i dag. Takk for at dere er organisert i FHF.

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                    generalsekretær

Kalender