FHF-rundskriv 18/2019: Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2021

FHF-rundskriv 18/2019

Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2021

Velkommen til lederforum og årsmøte i IF 2021, for rektorer og inspektører/ass. rektorer ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er et viktig møtested for lederne i frilynt folkehøgskole. Vi er glade for å kunne presenter et fyldig og relevant program som belyser viktige saker for frilynt folkehøgskole i tiden fremover. I dette rundskrivet beskrives programmet nærmere.

Ny NOU for folkehøgskolen

Kunnskapsdepartementet har satt i gang arbeidet med en ny NOU for folkehøgskolen. I denne prosessen blir bl.a. satt søkelys på «faglig kvalitet» og folkehøgskolen sitt samfunnsoppdrag. Astrid Moen, inspektør ved Sund fhs. og medlem i utvalget for ny NOU orienterer om mandatet, aktuelle tema og prosessen. Bjarne Kvam innleder til samtale med overskriften «Faglig kvalitet i et dannings­perspektiv».

Rektorlaget

Landsmøtet i 2019 opprettet et eget rektorlag som et lokallag. Lederforum er arenaen for årsmøtet i rektorlaget, med valg av nye styremedlemmer. Retningslinjer for rektorlaget finner du nederst her.

Bærekraftvedtaket – lokal plan

Oppfølging av folkehøgskoleorganisasjonenes felles bærekraftvedtak fra høsten 2019 skal være tema på alle samlinger i frilynt folkehøgskole. Alle skoler har blitt oppfordret til å lage en lokal klimaplan/bærekraftplan for sin skole. Brita Phuthi orienterer om arbeidet og presenterer eksempler fra skoler som er i gang med å lage egne planer. Vi får også innblikk i arbeidet fra Nordisk folkehøgskoleråd.

Det nytter å påvirke. Dette har elever ved Bømlo folkehøgskole erfart. Vi får et møte med to elever som vil fortelle om sitt prosjekt og møtet med samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Årsmøtet i IF

Årsmøtet i IF er fast post på programmet for lederforum. Felles handlingsplan og tett samarbeid med IKF blir en av sakene. Frilynt folkehøgskole har behov for å beskrive sitt verdigrunnlag på en selvstendig og positiv måte. Vi får orientering om prosjektet som sikter på å definere «frilynt» som en sentral del av vårt verdigrunnlag.

 Inspektørmøtet: Kommunikasjon som bygger relasjoner

Mens rektorene er på Ifs årsmøte får inspektører og ass. rektorer et eget kurs med skuespiller Marianne Mørk Larsen. Hun er over middels interessert i hvordan vi mennesker fungerer, hvordan vi tolker hverandre og hvordan vi snakker sammen. Det handler blant annet om å være god på kommunikasjon, hvordan å lede ulike personligheter og hva som skal til for å få folk i utvikling.

 Nytt politisk landskap

Høstens stortingvalg har gitt oss en ny regjering og ny kunnskapsminister. Daglig leder i folke­høgskole­rådet Anne Tingelstad Wøien vil analysere det politiske bakteppet, det nye statsbudsjettet, og hvilke konsekvenser dette kan ha folkehøgskolen.

«Fake news»

I en verden preget av konspirasjonsteorier og «fake news» er det vanskelig å vite hva og hvem man kan stole på. «Faktisk.no» er en ideell organisasjon som arbeider for en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. De arbeider med faktasjekk, research, kildekritikk og kritisk mediebruk. De kommer til lederforum og presenterer sitt arbeid og hvordan skolene kan dra nytte av dette.

Ungdom og ulovlige rusmidler – rustesting

Fredag er hovedfokuset rettet mot ungdom, rus og håndtering av brudd på skolen reglement. Advokat Bjørn Bråthen gir oss fakta om lover og regler knyttet til bl.a. rustesting. Mange ungdommer tester ut illegale rusmiddel uten at de ser på dette som skjebnesvangert. Anne Juberg fra NTNU i Trondheim har kunnskaper om ungdommenes forhold til ulovlige rusmidler og vil presentere noe av dette for oss.

Samtale rundt bordet

Skolenes praksis og utveksling av erfaringer er ofte den beste kilde til kunnskap. Vi planlegger derfor erfarings­utveksling og samtaler rundt bordet knyttet til temaene som blir satt på dagsorden.

Etter middag

Noen valg i livet tar man, men noen valg får man ikke. Dette er tema i forestillingen «Shit happens» som vi får oppleve onsdag etter middag. Ronnie MAG Larsen fra Follo fhs. står i spissen for dette.

Frilynt folkehøgskole får i høst ny sangbok! Etter middagen på torsdag 11. november har vi en felles sangstund og synger sanger fra den nye boka.

 Quality Hotel Hasle Linie

Årets lederforum og inspektørmøtet arrangeres i Oslo, på Quality Hotel Hasle Linie i Oslo fra onsdag 10. november og avsluttes med lunsj fredag 12. november 2021.

Meld deg på Lederforum innen fredag 15. oktober her: https://forms.office.com/r/x6TF6bqLCt

 

Med beste hilsen


Einar Opsvik                      Angelina Christiansen                   Morten Eikenes                Dorte Birch
leder                                    generalsekretær                             Leder IF                             Daglig leder IF

Vedlegg: Program Lederforum og IF årsmøte 2021

Kalender