FHF-rundskriv 21/2021: Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet tariffområde Virke

FHF-rundskriv 21/2021

Lønnsoppgjøret for folkehøgskoler tilsluttet tariffområde Virke

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2021. I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn. Rammen for oppgjøret er på 2,82 %. Det er avsatt 1 % til lokal pott.

Sentrale tillegg til ansatte i kapittel 4 pkt. 4.2.2 og 4.3

De sentrale tilleggene er gitt som like prosentvise tillegg per stillingsgruppe. Pkt. 4.2.2 er blant annet renholder, kokk, internatassistent, kontormedarbeider og vaktmester, 4.3 er undervisningsstillinger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillegget legges i sin helhet på den enkeltes årslønn med virkning fra 1. mai 2021. Arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn, og arbeidstakere med mer enn 16 års ansiennitet, skal også ha sentralt tillegg.

Se også ny «Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 1. mai 2021» på siste side.

Sentralt tillegg til ledere i kapittel 4 pkt. 4.2.3

Ledere gis et generelt lønnstillegg på 2,9 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2021. Grunnlønn er arbeidstakers faktiske lønn, og inkluderer tidligere gitte lokale tillegg, kompetansetillegg o.l. Pkt. 4.2.3 gjelder blant annet driftsleder, internatleder, kontorleder, kjøkkenleder og økonomileder. Virkningsdato er 1. mai 2021.

Lokale forhandlinger

Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,0 % pr. 1. oktober 2021.

De lokale lønnsforhandlingene skal baseres på lokal lønnspolitikk basert på virksomhetens mål, iht. overenskomstens bestemmelse om dette.

De lokale parter oppfordres til tidligst mulig å gjennomføre lønnspolitiske drøftingsmøter. De lokale parter skal drøfte eventuelle behov for lønnsmessige tiltak som bidrar til å beholde, utvikle og rekruttere, motivere til kompetanseutvikling og mer heltid, samt sikre likelønn. En gjennomgang og vurdering av utilsiktede lønnsskjevheter inngår i disse drøftingene.

Forhandlingene gjennomføres innen 30. november 2021.

Ankefrist settes til 14. desember 2021.

Rundskrivet er utsendt med forbehold, siden svarfrist er satt til 22. oktober kl. 12.00.

Med beste hilsen

Einar Opsvik                                                                     Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

Kalender