NF-rundskriv 17-2012 Kommende saker til lokal- og distriktslag

Tiden kommer fort. Og da er det greit å vite om ting som man bør kjenne til kommer og kan planlegge i forhold til. For eksempel når det kan være gunstig å ha lokallagsmøte og distriktsstyremøte på et par saker som kommer på høring fra styret i NF og programnemnda. Dette gjelder forslag til nytt idé- og prinsipprogram for NF og forslag til nye vedtekter.

                                                                                                                               

Til (vær snill å kopiere/videresende til):

 

lokallagsleder i NF og andre NF-tillitsvalgte                       

rektor   og inspektør/ass.rektor                                                                                                                            

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ

 

Kopi til: Distriktslag av NF

 

Oslo, 12. oktober 2012

Vår ref.: 55/12/A1.08

 

NF-rundskriv 17/2012

 

Orientering
om saker som kommer til høring til lokal- og distriktslagene i NF

Tiden kommer fort. Og da er det greit å vite om ting som man bør kjenne til kommer og kan planlegge i forhold til. For eksempel når det kan være gunstig å ha lokallagsmøte og distriktsstyremøte på et par saker som kommer på høring fra styret i NF og programnemnda.

 

Forslag til nye vedtekter

Styret gjør for tiden en gjennomgang av de utfordringer vi ser framover for NF og hvordan NF kan møte disse. Svarene på utfordringene vil vi måtte finne på ulike nivå i organisasjonen. Styret har valgt å se på vedtektene i første omgang. På styremøtet i slutten av september bestemte styret å sende ut på høring forslag til endringer av vedtektene til NF. Høringsdokumentet er under utarbeidelse og vil om kort tid sendes lokal- og distriktslagene. Høringsfrist er satt til 20. november.

 

Styret vil behandle høringssvarene i styremøtet i desember for å utarbeide de endelige forslagene til endring i vedtektene. Forslag til vedtektsendringer skal derfor opp på landsmøtet på Agder folkehøgskole i mars.

 

Forslag til nytt idé- og prinsipprogram for NF

På landsmøtet på Agder folkehøgskole i mars i 2013 skal det vedtas nytt idé- og prinsipprogram for NF. Det er nedsatt en programnemnd som er i gang med å arbeide fram et forslag til dette til landsmøtet. Programnemnda vil om kort tid sende ut et foreløpig forslag til kommende idé- og prinsipprogram til høring i lokal- og distriktslagene. Høringsfrist vil antagelig bli ca 20. november her også.

 

Saker til landsmøtet 2013

18. til 21. mars er det landsmøte i NF, på Agder folkehøgskole. Vi minner om at dersom lokal- eller distriktslag ønsker å melde saker til landsmøtet må dette være meldt styret senest to måneder før landsmøtet, dvs 18. januar 2013. Evt. forslag til endringer i vedtekter må meldes styret senest fire måneder før landsmøtet (18. november). Innkalling til landsmøtet vil komme senere, men hold av dagene i din kalender allerede nå.

 

 

Oppfordring om å kalle inn til møte i lokallaget og distriktsstyret

Av det ovenstående følger at vi oppfordrer til å kalle inn til møte i lokallag og distriktsstyre i løpet av første halvdel av november for å behandle disse to sakene, i tillegg til evt. andre saker.  

 

Følg med på folkehogskolene.net
Til slutt minner vi om nettsidene til NF, IF og PUF, hvor du kan følge med på kalender, nyheter og andre ting. Nettsidene finner du på www.folkehogskolene.net

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                                                    Knut Simble
leder                                                                                  daglig leder

Kalender