FHF rundskriv 4/2018: Avtale om beredskapssamarbeid med Sjømannskirken

NKF og Folkehøgskoleforbundet inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale med Sjømannskirken om samarbeid og støtte til beredskap og krisehåndtering. Dette er en rammeavtale som den enkelte skole kan slutte seg til. Mer enn halvparten av folkehøgskolene har nå inngått avtaler. Det har også de fleste høgskolene i landet og en rekke bedrifter.

FHF-rundskriv 4/2018

Avtale om beredskapssamarbeid med Sjømannskirken

-Sammen for en tryggere reise!

NKF og Folkehøgskoleforbundet inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale med Sjømannskirken om samarbeid og støtte til beredskap og krisehåndtering. Dette er en rammeavtale som den enkelte skole kan slutte seg til. Mer enn halvparten av folkehøgskolene har nå inngått avtaler. Det har også de fleste høgskolene i landet og en rekke bedrifter.

Med Sjømannskirkens verdensomspennende nettverk, nært samarbeid med UD og forsikringsselskap, kan større hendelser som krever mer enn egne ressurser, bli ivaretatt på en bedre måte.

Vi har nettopp hatt evalueringsmøtet for samarbeidet i 2017. Det har ikke vært utrykning til krisesituasjoner dette året. Det forebyggende, og hjelp til selvhjelp, er likevel det viktigste med dette samarbeidet. Sjømannskirken viser til gode erfaringer fra informasjonsmøter og beredskapsøvelser rundt på mange skoler, og de gir gode tilbakemeldinger om at kriseberedskapen på folkehøgskolene er i framgang. Vi oppfordrer alle avtaleskolene til å benytte seg av muligheten avtalen gir til slike temadager og øvelser. Ta kontakt direkte med Sjømannskirken om dette.

Sjømannskirken og organisasjonene er enige om å videreføre avtalen for neste år uten endringer. Prisen er også uendret, kr 10 000 per år. Det blir ingen ekstrautgifter på den enkelte skole ved hendelser som utløser bistand fra Sjømannskirken. Og alle folkehøgskolene er sammen om å opprettholde en god beredskap.

Vi erfarer at skoler har fått henvendelse fra det lokale arbeidstilsynet som har tilsynsansvar for §5,a i Folkehøyskoleloven, om elevenes arbeidsmiljø. Der har beredskap og sikkerhet ved reiser i inn- og utland også vært tema.

Det er nå 44 skoler som har avtaler. NKF og Folkehøgskoleforbundet anbefaler sterkt at disse videreføres for 2018 og at skoler som ennå ikke har en avtale, slutter seg til denne rammeavtalen. Det handler om trygghet for elever, foresatte og ansatte, og om seriøsitet i reisevirksomheten til folkehøgskolene.

Sjømannskirken arrangerer halvdagssamlinger om beredskap flere steder i landet i september og oktober. Skoler med avtale vil få invitasjon til disse.

Avtalen er bindende inntil en av partene sier den opp.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon: Beredskapsrådgiver Kjersti Helland khe@sjomannskirken.no, tel. 910 06 580.

Les mer om Sjømannskirken og kriseberedskap her: https://www.sjomannskirken.no/

Mvh

Øyvind Brandt                                                                                 Knut Simble

Leder                                                                                                   generalsekretær 

 

Beredskapsavtale

Mellom Folkehøgskoleforbundet / Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

og Sjømannskirken.

Folkehøgskoleforbundet / Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Sjømannskirken har inngått denne rammeavtalen om beredskap/krisehåndtering. Det innebærer at den enkelte Folkehøgskole kan tegne beredskapsavtale med Sjømannskirken gjennom denne avtalen som koordineres av Folkehøgskolelagene. Avtalen innebærer at Sjømannskirken stiller seg til disposisjon som en ressurs for skolens ledelse og for studenter og ansatte som er på reise/oppholder seg i utlandet.

Sjømannskirken kan også være en ressurs for skolen ved akutte hendelser i Norge, i samarbeid med annet tilgjengelig nettverk.

Beredskapen gjelder både i forhold til skoleturer og linjeturer. Gjennom lokal ekspertise ved 46 enheter i utlandet og spesialkompetanse fra Sjømannskirken sentralt kan vi levere følgende tjenester:

Beredskap

Sjømannskirken har opprettet en 24 timers beredskapsordning/ telefon (+ 47 95 11 91 81) hvor skolen kan henvende seg i forbindelse med ulykker og kriser.

Sjømannskirkens beredskapsordning kan bidra med følgende:

 Råd og veiledning i forbindelse med oppfølgingen av ulykken.

 Støtte for kriseledelsen i psykososial oppfølging.

 Etter avtale kan én eller flere ressurspersoner fra Sjømannskirken reise til avtalt sted snarest.

 På ulike måter delta i normaliseringsarbeidet, samtale og bearbeiding, oppfølging og omsorg overfor enkeltmennesker, pårørende, kolleger, medstudenter.

 Legge til rette for offisiell markering/minnesamvær.

 Besøk på sykehus.

 Kontakt og oppfølging overfor pårørende i Norge i samarbeid med den lokale prest.

 Være en krisestøtte gjennom samtaler i etterkant

 En ressurs i forbindelse med pårørende- og telefonsenter.

 Etter nærmere avtale tilrettelegging og deltakelse på øvelser. I slike tilfeller dekker skolen evt. merutgifter til reise og opphold.

 Årlig seminar innen tema beredskap/relasjonsrådgivning.

 Mulighet for kurs innen beredskap, personalomsorg og relasjonsrådgivning.

 Sjømannskirkens beredskap er tilgjengelig for alle ansatte, uavhengig av nasjonal og religiøs bakgrunn.

           

Sjømannskirken som ressurs

 • Rådgivning ved utarbeidelse av den psykososiale del av beredskapsplanen
 • Etter avtale kan den enkelte skole besøkes med info om Sjømannskirkens tjenester.
 • Sjømannskirkens ansatte kan etter avtale benyttes i forbindelse med samlinger med studentene i forkant av utreise.
 • Sjømannskirkens lokaler kan benyttes ved reise i utlandet, fellessamlinger, info møter, lokal kunnskap fra kirkens ansatte.Nettkirken
 • www.nettkirken.no er ”Sjømannskirken på nettet”.
 • Nettkirken gjør Sjømannskirkens egen prestetjeneste tilgjengelig over hele verden.
 • Nettpresten tilbyr samtale, informasjon, rådgivning.
 • www.sjomannskirken.no er Sjømannskirkens informasjonssted

 Kommunikasjon

Sjømannskirken sender ut “næringsnytt” til alle sine samarbeidspartnere med oppdatering på de ulike tjenester.

 Økonomi/ drift av avtalen

 • Gjennom Folkehøgskolelagene kan den enkelte skole inngå beredskapsavtale med Sjømannskirken til kr.10 000,- pr. år.
 • Alle skolene som inngår avtale blir en del av den sentrale avtalen. Folkehøgskolelagene markedsfører avtalen og den enkelte skole tegner beredskapsavtale med Sjømannskirken med henvisning til den sentrale avtalen.
 • Sjømannskirken fakturerer den enkelte skole.
 • Sjømannskirken har et årlig møte med Folkehøgskolelagene for å evaluere avtalen.
 • Hver enkelt skole kan ringe Sjømannskirkens beredskapsvakt ved akutte hendelser.
 • Den enkelte skole som ønsker å inngå beredskapsavtale eller besøk fra Sjømannskirken kan kontakte: kjersti.helland@sjomannskirken.no
 • Avtalen ble inngått 1. august 2011. Avtalen gjelder til en av partene sier den opp.
Kalender