Ny Giv og folkehøgskolens samfunnsoppdrag

I Folkehøgskolen #4 skriver Svein Harstein, rektor på Rønningen folkehøgskole, om det han ser på som folkehøgskolens samfunnsoppdrag. Nå som tidligere tar han til orde for at folkehøgskolene skal delta aktivt i Ny Giv. I forhold til det han har sagt tidligere opplever jeg at han nå går et skritt lengre: Ny Giv er gått fra å være en del av folkehøgskolens virksomhet som ligger utenfor folkehøgskolens reguleringer, og dermed per definisjon ikke er folkehøgskole, til å være noe av det som gir oss legitimitet i forhold til både storsamfunnet og bevilgende myndigheter.

De velvillige går av og til lengre enn myndighetene forlanger
Kunnskapsdepartementet har hittil ikke sagt at Ny Giv er noe som legitimerer tilskuddene til ordinær folkehøgskoledrift i Norge eller er en del av folkehøgskolenes samfunnsoppdrag. Det eneste de har gjort, er å invitere skolene med på en godt betalt nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Folkehøgskolens bidrag skulle være å arrangere noen sommerkurs for ungdommer som ikke er så veldig motiverte for å gå på videregående. De skolene som er med på denne dugnaden har sikkert gitt elevene noen fine dager, og forhåpentligvis finner ungdommene igjen gnisten og gjennomfører utdanningsløpet sitt på normert tid og med strålende resultater etter oppholdet på sommerskolen. Jeg vil våge å påstå at det ikke er dette som gir folkehøgskolen sin legitimitet. Det er heller ikke dette vårt eventuelle samfunnsoppdrag handler om.

Ny Giv på Danvik Folkehøgskole from Kunnskapsdepartementet on Vimeo.

Et bredt og fritt oppdrag
Folkehøgskolens samfunnsoppdrag og legitimitet handler ikke om å hjelpe den videregående skolen med skoletrøtte ungdommer. Vårt mandat er både viktigere og bredere enn dette. Vi skal jobbe med allmenndanning og folkeopplysning. Dette er noe helt annet enn dugnadsprosjekter i regi av Kunnskapsdepartementet eller andre initiativer som måtte komme fra den til enhver tid sittende regjering. Vi jobber ikke primært innenfor de områdene som styres av utdanningspolitiske trender og strakstiltak for å rette opp skjevheter i et presset utdanningssystem. Folkehøgskolen har vært fristilt fra dette og det håper jeg den kommer til å fortsette å være.

Jeg har tidligere skrevet at vi må være på vakt mot alt som kan minne om oppdragsfinansiering av folkehøgskolen. Nå vil jeg i tillegg oppfordre alle til å være på vakt mot alle forsøk på innsnevre folkehøgskolens mandat og samfunnsoppgaver.