Statsbudsjettet 2

Folkehøgskolerådet har sendt ut følgende rundskriv etter at statsbudsjettet for 2013 ble framlagt:

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2013

Regjeringen Stoltenberg har
lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2013.
Forslaget innebærer et samlet
tilskudd til folkehøgskolene på kr. 718 206 000.
I tillegg til en generell
kostnadsjustering på 3,3 prosent, har den rød-grønne regjeringen, for første
gang plusset på tilskuddet som kompensasjon for økning av elevtallet.  Det er lagt til 10 mill i tillegg til
kostnadsjusteringen.
Elevtallet for
tilskuddsperioden er 265,3 høyere enn i 2012.

Forutsatt disse to elementene,
er våre beregninger at tilskuddet skulle vært enda 5 mill høyere for å full
kompensasjon for elevtallsutviklingen fra 2012 til 2013. Vi peker også på at vi
i 2012 manglet 13 millioner som kompensasjon for elevtallsutviklingen fra 2011
til 2012.
Rådet vil ta opp skoleslagets
økonomi med Kuf-komiteen.

Folkehøgskolerådet konstanterer
også at det heller ikke for neste år er funnet midler til opprettelse av nye folkehøgskoler. 

Rådet vil ta dette opp med
KUf-komiteen.
Vi viser også til
Kunnskapsdepartementets egen pressemelding om tilskuddet til folkehøgskolene
Med hilsen for Folkehøgskolerådet
Edgar Fredriksen/s/                                                               Odd Arild Netland /s/                      
Leder                                                                                     sekretær