Forslag til statsbudsjett 2014 – tilleggsprop.

Regjeringen Solberg har lagt
fram tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2014.

Det er ikke gjort endringer i
opprinnelig forslag til tilskudd til folkehøgskolene.
Når det gjelder
studiefinansieringen sier regjeringen:
 «Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning 
Post 50 Avsetning til
utdanningsstipend, overslagsbevilgning

Regjeringen er opptatt av gode levekår for studentene. I Gul bok 2014
ble det foreslått en økning av basisstøtten på 1,7 pst. i undervisningsåret
2014-15. For å øke studentenes kjøpekraft foreslår Regjeringen et løft som samlet
innebærer 3,65 pst. økt basisstøtte i undervisningsåret 2014-15.

 Forslaget innebærer at den månedlige basisstøtten fra Lånekassen øker
fra 9 440 kroner i undervisningsåret 2013-14 til 9 785 kroner i
undervisningsåret
2014-15. Forslaget til bevilgning for 2014 på posten økes med 57,9 mill. kroner
som følge av tiltaket.
I Gul bok 2014 la regjeringen Stoltenberg II opp til å
innføre elleve måneders utdanningsstøtte fra og med undervisningsåret 2014-15.
Tiltaket har ingen budsjetteffekt i 2014. I 2015 er imidlertid budsjetteffekten
586,4 mill. kroner. Regjeringen legger ikke opp til å innføre utdanningsstøtte
i elleve måneder i undervisningsåret 2014-15.
Videre øker forslaget til bevilgning for 2014 med 275
000 kroner som følge av forslaget om en masterutdanning i karriereveiledning,
jf. omtale under kap. 258, post 21.
Samlet øker foreslått bevilgning for 2014 med 58,2
mill. kroner.»
Venstre har i sitt
alternative budsjett økt tilskuddet til folkehøgskoler med 2,5 mill.
Vi vil komme tilbake med
opplysninger om hva KrF legger inn senere.
Mandag 11. november møter
Folkehøgskolerådet Kuf-komiteen hvor vi vil legge fram våre synspunkter på
forslagene til tilskudd på post 253.

Folkehøgskolerådet