Boklansering – Frihet til å lære

Fredag 31. oktober lanseres Folkehøgskoleforbundets og forfatter Arild Mikkelsens nye bok:

Frihet til å lære

Frilynt folkehøgskole i 150 år

Det skjer på Hamar under rektorforum i frilynt folkehøgskole.

Boka presenterer tilblivelsen av de norske folkehøgskolene på 1860-tallet, og utviklingen fram til i dag. Boka risser opp det idéhistoriske bakteppet for folkehøgskolene, og viser hvordan nye ideer om kultur, læring og menneskesyn manifesterte seg i opprettelsen av en skole som var – og fortsatt er – mer opptatt av danning og personlig vekst enn tradisjonell utdanning.
   Boka drøfter også folkehøgskolenes rolle og betydning på ulike stadier i norgeshistorien. Helt fra starten av var nemlig folkehøgskolebevegelsen en viktig pådriver for endringer i storsamfunnets syn på så vel pedagogikk som mer politiske anliggender, som målsak, nasjonsbygging, kristendom og demokrati. Samtidig har den også selv blitt påvirket av skiftende politiske, økonomiske og sosiale konjunkturer, slik forfatteren viser.
   Frihet til å lære gir et perspektivrikt og nyansert bilde av dette unike skoleslagets omskiftelige historie i Norge de siste 150 årene.