Estetiske fag i motvind

Les kommentaren til Hilde Sandvik i Bergens tidende

Kunnskapen til kunst og handverkslærarar raknar, nyutdanna lærarar har ikkje utdanning i faget, gamle handverkstradisjonar døyr ut. Og vi lèt det skje.Dei siste dagane har BT dokumentert korleis det står til i dei estetiske faga i skulen. Og vi har vitja ein av dei siste metallstøyparane i landet. Konklusjonane er nedslåande. Gammal kunnskap døyr ut, samstundes som styresmaktene prioriterer ned det som alltid har vore sett på som eit danningsfag uavhengig av kva faget heiter. På den måten tek dei frå neste generasjon eit høve til å utvikle seg kreativt. Det er eit dristig – det er freistande å skrive dumdristig – val.

Les hele Frå hand til Munn