Folkehøgskolens fag, eller faglighet i folkehøgskolen

Arild Mikkelsen forsvarer E-sport i dette innlegget.

Det har alltid vært debatt om hvilke fag som passer i
folkehøgskolen.  Nå handler debatten om
data, e-sport og spilldesign.  Når
folkehøgskolen startet for 150 år siden vakte det stor oppmeksomhet at
folkehøgskolen ikke skulle undervise i kristendom.  Folkehøgskolen skulle være en verdslig skole,
kristendommen skulle kaste lys over alle fag, men troen skulle ikke være en
skolesak.

    Den grunnholdning
folkehøgskolen har hatt til fag og faglighet, har nedfelt seg i slagordliknende
påstander som at man ikke underviser i fag, men med fag.  Fagene og det faglige skal ikke på noen måte
underkjennes, folkehøgskolen har hatt og skal ha faglig dyktige lærere, men
fagene er veien til noe mer; de store spørsmålene i livet, det ekstistensielle
feltet i menneskelivet.  Gjennom et
folkehøgskoleår skal eleven ikke bli noe, men noen, for igjen å
bruke en formulering som har vært mye brukt i folkehøgskolesammenhenger.  Det handler kort og godt om den sammenhengen
fagene settes inn i. 
   I følge lov og
forskrifter skal folkehøgskolen drive med folkeopplysning og
allmenndanning.  Dette er mandatet, og
det prøver folkehøgskolen å virkeliggjøre gjennom en pedagogikk som er
samtalebasert, erfaringsbasert og deltakerstyrt.  I folkehøgskolen skal elevene få ta med seg
livet de har levd, i en pedagogikk der de skal være aktive deltakere gjennom en
levende samtale.  Dette er idealet, dette
er den pedagogiske målsettingen.
   De første
folkehøgskolene hadde norsk litteratur, historie, folkelig sang og dans som de
viktigste fagområdene.  Folkehøgskolen
var en del av det store nasjonsbyggende prosjektet.  Ganske snart kom mange praktiske fag inn:
husstell, jordbruksfag, sløyd, til og med landmåling og bokbinding.  Men folkehøgskolen har alltid fulgt to spor;
et nyttig spor med praktiske fag, et tilsynelatende unyttig spor med myter,
sang og poesi.  Etter krigen ble det en
skarp debatt om faget psykologi var et egnet fag i folkehøgskolen.  Faget fikk innpass som et viktig orienterende
fag for datidas ungdom.
   E-sport og spilldesign er viktige fagområder for store grupper av
dagens ungdom
.  At folkehøgskolen tar
opp disse fagene, setter dem inn i sin folkeopplysende og allmenndannende
pedagogikk der elevene får mulighet til refleksjon over både fagene og seg
selv, må være en stor fordel både for samfunnet og den enkelte elev.
Arild Mikkelsen

Folkehøgskolehistorieker, forfatter av boka «Frihet til å
lære. Frilynt folkehøgskole i 150 år»